"ಭಾರತ" ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸುವದು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search


ಚಟುವಟಿಕೆ - ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹೆಸರು

"ಭಾರತ" ಒಂದು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎಂಬು ದ ರಕು ರಿತು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸು ವದು

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ

30 ನಿಮಿಷ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಪೆನ್ನು,ಹಾಳೆ.ಲ್ಯಾಪಟಾಪ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು, ಇದ್ದರೆ

ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಾಲಾಗಿ ಕು ಳಿತು ಕೊಳ್ಳಲು ತಿಳಿಸಿ,ವಿಡಿಯೋ ನೋಡತ್ತಾ ಅದರ ಬರು ವ ಪ್ರಮು ಖ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳು ವದು .

ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ

ಚಿಂತನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು.ಉದಾ ೧.ಇಂಡಿಯಾ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದ ರೀತಿ ತಿಳಿಸಿ ೨.ಭಾರತ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತು

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು, /ಲಿಂಕ್ ಗಳು/ಕರಣಿಗಳು

ವಿಧಾನ: (ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ)

ಚರ್ಚಾವಿಧಾನ

ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು( ಚರ್ಚಾಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

ಮಾಲ್ಯಮಾಪನ(ಮಗುವಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

ಸಿ ಸಿ ಇ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಡುವುದು. ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಮಕ್ಕಳೇ ತಿರ್ಮಾನಿಸುವುದು.

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಚಟುಟವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಪದಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದುರುಗಿ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ