ಕರ್ನಾಟಕ D.Ed ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ 2012

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to: navigation, search

ಕರ್ನಾಟಕ D.Ed ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ 2012

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್

Ded ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್-ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ-ಗಣಿತ

Ded ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್-ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ-ಕನ್ನಡ

Ded ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್-ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ-ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ-Ded

Ded ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್-ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ-ಕಲಿಕೆ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಟಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ

Ded ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್-ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ-ಕಲಿಕೆಗಾರರಿಗೆ ಸೌಕರ್ಯ

Ded ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್-ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ-EVS

Ded ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್-ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ-ಇಂಗ್ಲಿಷ್ PPF

Ded ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್-ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ-ಆರ್ಟ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಣ

Ded ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್-ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ-ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ

Ded ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್-ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ-ಶಿಕ್ಷಣ ದಗುರಿಗಳು

Ded ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್-ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ-ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ

Ded ಪಠ್ಯಕ್ರಮ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್-ಚರ್ಚೆ ವಿಷಯ-Evaluationmentary ಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮಗಳು

ಶಿಕ್ಷಕರ ಎಜ್ಯುಕೇಟರ್ ಕೈಪಿಡಿ

ಕೊನೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಕೈಪಿಡಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ D.Ed ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

ಕೊನೆಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಎಜುಕೇಟರ್ಸ್ ಕೈಪಿಡಿ ಕನ್ನಡ D.Ed ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

MRP ತರಬೇತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ICT Mediationಕಲಿಕೆ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಟಿ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ - DEd Curriculum workshop – ICT Integration April 4th 2013.odt

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೂಲ ಪುಸ್ತಕ

ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು MRP ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ