ಗಣಿತ: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಗಣಿತ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು

ಅನೇಕ STF ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ . .

ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು - ೮ನೇತರಗತಿ

 1. ೮ ನೇ ತರಗತಿಯ ಎರಡನೇ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ರವಿಕುಮಾರ್ GHS, ಜಮಖಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ,ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 2. ಎರಡನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಗಿರೀಶ್. ಬಿ.ಎಸ್.,, GHS, ಜೆ. ಸಿ. ಪುರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 3. ೨೦೧೬ ನೇ ಸಾಲಿನ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಹರಿಕ್ರಿಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳ , GHS, ಬ್ರಮ್ಹಾವರ,ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 4. ಮೊದಲನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಇಶ್ರತ್ಅಕ್ಬರ್ GHS, ಜಯನಗರ ೬ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 5. ಎರಡನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಇಶ್ರತ್ಅಕ್ಬರ್ GHS, ಜಯನಗರ ೬ನೇ ಬ್ಲಾಕ್, ಬೆಂಗಳೂರು.ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 6. ೮ನೇ ತರಗತಿ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಅಶ್ವತ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 7. ಗಣಿತ ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ GHS, ಬೆಳಲಗೆರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 8. ೮ನೇ ತರಗತಿ ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಹರಿಕ್ರಿಷ್ಣಹೊಳ್ಳ, GHS ಬ್ರಮ್ಹಾವರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 9. 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ 8ನೇ ತರಗತಿಯ 16ಘಟಕಗಳ ಎರಡನೇ ರೂಪನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಜಗನಾಥ್ GHS ಬೂದಿಹಾಳ,ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

CCE assessment modules

blue prints

 1. ೮ನೇ ತರಗತಿಯ ನೀಲ ನಕಾಶೆಯನ್ನು ಶ್ರೀ ರಾಮನಾಥ ಶಿನೆ ¸ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಚೌಕಿಯಂಗಡಿ ಮಾಳ ಕಾರ್ಕಳ ಉಡಿಪಿ ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೋಡಲುಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಒತ್ತಿ

web links

District question paper and study guide/notes: 2016-17

District question paper and study guide/notes: 2015-16

District question paper and study guide/notes: 2014-15

ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು - ೯ನೇತರಗತಿ

 1. ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಸೈದಾ ಇಶರತ್ GHS ಯಡಿಯೂರ್
 2. ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ishrathakbar click here
 3. 9 ನೇ ತರಗತಿ ಮಧ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ -೨೦೧೫ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
 4. ೯ನೇ ತರಗತಿ ಎರಡನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
 5. ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ- ೨೦೧೬, ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಹರಿಕ್ರಿಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳ ಇಲ್ಲಿ ಹೊತ್ತಿ
 6. ಎರಡನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ-೨೦೧೫, ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್, ರಾಯಲ್ಪಡು, ಕೋಲಾರ.ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 7. ೨೦೧೫-೧೬ ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀಲಿನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಗಿರೀಶ್ .ಬಿ.ಎಸ್, GHS, ಜೆ. ಸಿ, ಪುರ... ನೀಲಿನಕ್ಷೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ , ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 8. ೯ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನೀಲಿನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಹರಿಕ್ರಿಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳ ನೋಡಿ
 9. ೯ನೇ ತರಗತಿ ೨ನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-೨೦೧೬ , ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಇಶ್ರತಕ್ಬರ್ ,GHS ಯಲಗೊಂಡನಪಾಳ್ಯ,ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 10. ಎರಡನೇ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ರವಿಕುಮಾರ್, GHS, ಜಮಖಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 11. ನಾಲ್ಕನೇ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ರವಿಕುಮಾರ್, GHS, ಜಮಖಂಡಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ,ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 12. ೯ನೇ ತರಗತಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಹರಿಕ್ರಿಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳ, ಬ್ರಮ್ಹಾವರ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
 13. 2016-17 ನೇ ಸಾಲಿನ 9ನೇ ತರಗತಿಯ 16ಘಟಕಗಳ ಎರಡನೇ ರೂಪನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಜಗನಾಥ್ GHS ಬೂದಿಹಾಳ,ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

CCE assessment modules

Blue prints

District question paper and study guide/notes: 2016-17

District question paper and study guide/notes: 2015-16

District question paper and study guide/notes: 2014-15

ಮಧ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ-ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ - ೧೦ನೇತರಗತಿ

Website with Question Paper Sent By ಸು ನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ

Website with Question Paper Sent By ಸು ನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ

Website with Question Paper Sent By ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ GHS ಅರವಡಿ ಬೆಳಗಾಂ

Website with Question Paper Sent By ಸು ನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ

Website with Question Paper Sent By ಸು ನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ

Website with Question Paper Sent By ಸು ನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ

Website with Question Paper Sent By ಸು ನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ

Website with Question Paper Sent By ಸು ನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ

Website with Question Paper Sent By ಸು ನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ

Website with Question Paper Sent By ಸು ನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ

ಚಿತ್ರ:10 Standard Maths Quiz - Mallikarjun Sudi, Yadgir.kvtml ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸೂದಿ GHS ದರ್ಶನಾಪುರ,ಯಾದಗಿರಿ

ಮತ್ತು ಇದೆ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿ ಕೂಳ್ಳಬಹುದು, ಪ್ರಶ್ನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಸಹ ತಗೆಯಬಹುದು.. ರಸಪ್ರಶ್ನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ್ನು ಬಹುಆಯ್ಕೆ , ಫ್ಲ್ಯಾಶ ಕಾರ್ಡ, ಪ್ರಶ್ನೇ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು.

ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆ

 1. ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಗಿರೀಶ್.ಜಿ.ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 2. Shared by Harikrishna Holla, Srinikethana High School, Matapady – Brahmavara X-BP-1
 3. Shared by Harikrishna Holla, Srinikethana High School, Matapady – Brahmavara X-BP-2
 4. Shared by Harikrishna Holla, Srinikethana High School, Matapady – Brahmavara X-BP-3
 5. Shared by Harikrishna Holla, Srinikethana High School, Matapady – Brahmavara X-BP-4
 6. Shared by Harikrishna Holla, Srinikethana High School, Matapady – Brahmavara X-BP-5

ವಾರ್ಷಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ

ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ- ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ

 1. ಈ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಯಾಕುಬ್ ಕೊಯ್ಯುರ್, GHS, ನಡ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
 2. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 3. ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ-೨೦೧೬ ಮಾರ್ಚ್, ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ನಾಗೇಶ್.ಎನ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 4. ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಹರಿಕ್ರಿಷ್ಣಹೊಳ್ಳ, GHS ಬ್ರಮ್ಹಾವರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

Newspaper article on exam preparation

Mid-term Question Papers - Class VIII

ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾದರಿ ಸೆಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು

 1. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಮಾದರಿ ಸೆಟ್ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು, ಶಿವಪ್ರಸನ್ನ.ಕೆ.ವಿ. ಬಾಲಕಿಯರ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು-ವಿಭಜಿತ. ಹಾಸನ. click here

Old SSLC exam papers

Previous years SSLC exam papers can be accessed from the DSERT website here

ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಗಳು

 1. ಶಿವಪ್ಪ ಶಿರಸ್ಯದ್ GHS ಜಾನುವಾರುಕಟ್ಟೆ, ಬ್ರಮ್ಹವರ ವಲಯ, ಉಡುಪಿ (ಜಿಲ್ಲೆ &ತಾಲ್ಲೂಕ್) 9980822944 ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 2. ಅಂಕಗಳುನುಸಾರ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ GHS ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 3. 9ನೇ ತರಗತಿಯ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ೩ನೇ ಪತ್ರಿಕೆ - ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ರವಿಕುಮಾರ ಜಿ.ಗಾಣಿಗೆರ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮೈಗೂರು ತಾ/ ಜಮಖಂಡಿ ಪ್ರಶ್ನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಲುಇಲ್ಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 4. ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಹರಿಕ್ರಿಷ್ಣ , ಬ್ರಮ್ಹಾವರಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

Solved SSLC papers

Please share solutions to previous years' SSLC questions.

ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾಠ ಯೋಜನೆಗಳು

ಹಾವೇರಿ

 1. 8,9 ಮತ್ತು 10 ನೇ ತರಗತಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಈಶ್ವರಚಾರಿ ಎಂ.ವಿ. ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು - ಸ.ಪ್ರೌ.ಶಾಲೆ ಬೆನಕನಕೊಂಡ , ತಾ/ ರಾಣಿಬೆನ್ನುರು . ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

Practice Question Papers sent by Siddaram Biradar, GHS Janamatti, Bilagi Taluk

 1. Mathematics paper in Kannada can be downloaded from here.
 2. Mathematics paper in English can be downloaded from here.

Practice Question Papers sent by Nagaraj Deshpande, Teacher

 1. Mathematics paper in English can be downloaded from [೧]] here].
 2. QP's of sslc for FA1 -2& their blue prints shared by D.H.TIMMAPUR ,G.H.S.Yatnatti-bAdaradinni click here

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ/ಗ್ರಾಮೀಣ

 1. Mathematics Unit Tests from GHS Thippagondanahalli Unit-Test
 2. FA-3-QP Shared By mdyusufishaikham, Can be downloaded Click here
 3. ೮ ನೇ ತರಗತಿಯ ಎರಡನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಇಶ್ರಾತ್ಕಬೂರ್, GHS ಯಡಿಯೂರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 4. ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ಎರಡನೇ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಇಶ್ರಾತ್ಕಬೂರ್, GHS ಯಡಿಯೂರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 5. ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಅಶೋಕ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪ, GHS , ತಿಪ್ಪಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

ಬೀದರ್

Practice Question Papers sent by Ramesh Patil, GHS Koudiyal, Basavakalyan Taluk
Mathematics sample paper can be downloaded from here.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

Mathematics Model Papers sent by Tharanath Achar,and Yakub Koyyur GPUC, Belthangady

 1. Question paper image can be downloaded from here. Part-1 Part-2
 2. Question paper shared By Yakub Koyyur can be dowloaded click here
 3. ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಹೇಮಲತ.ಜೆ.ಎಮ್. GHS, ಅಜ್ಜಾವರ, ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ,ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
 4. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವಸಿದ್ದತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಯಾಕುಬ್ ಕೊಯ್ಯುರ್, GHS ನಡ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 5. ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಯಾಕುಬ್ ಕೊಯ್ಯುರ್ GHS ನಡ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್,ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

ಗುಲ್ಬರ್ಗ

Contributed by GV Sadanand Kumar, Sri Malkappa Halked GHS, Yadaga, Sedam Taluk

 1. Important Questions for Class X can be downloaded from here

ಹಾಸನ್

Contributed by Chaluvanarayanaswamy, GHS Bagur, Channarayapatna Taluk

 1. Model questions for Class 10 mathematics can be downloaded from Here
 2. Mathematics FA4 and Blue prints Shared By Ganesh HP GHS Anughatta Beluru tq. Hassan Dist can be downloaded from FA 4 and

Blue prints

ಚಾಮರಾಜನಗರ

ಮಹಾದೇವ ಮೂರ್ತಿ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ¸ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ಗುಂಡ್ಲೂಪೇಟೆ ತಾ// ಚಾಮರಾಜನಗರ ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ FA-4 ಪ್ರಶ್ನೇ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ FA4 Question paper

ರಾಮನಗರ

 1. SA2 model question paper ಇಲ್ಲಿ

ಕೋಲಾರ್

Mathematics Model Papers sent by Channakesh Reddy, GHS Kolar

 1. Question paper in Kannada can be downloaded from here.
 2. Question paper in English can be downloaded from here.
 3. Question paper in English can be downloaded from here.
 4. Question paper in Kannada can be downloaded from here.
 5. ೮ ಮತ್ತು ೯ ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರಥಮ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ, ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಸಿ. ಕೆ. ಗೊಪಾಲ್ ರಾವ್, ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ಯಾದಗಿರಿ

Model Question Paper ಕನ್ನಡ and English ಯಾದಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಕರು

 1. ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು Model-Paper

ಉಡುಪಿ

question paper

 1. Model question paper shared by ganesh Shettiger Udupi click here
 2. Model question paper downloaded from DDPI website
 1. 8th standard model question paper shared by Ganesha Shettigar G.H.S, Udupi click here
 2. 10thth standard model question paper shared by Ganesha Shettigar G.H.S, Udupi click here
 3. ೧೦ನೇ ತರಗತಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್,GHS ಕಾಲವರ, ಕುಂದಾಪುರ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

ಕೊಪ್ಪಳ

 1. ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ಘಟಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಅಮಜದ್ ಖಾನ್, ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಜಿ ರಾಮುಲು GHS, ಗಂಗಾವತಿ (ತಾ) ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ

ದಾವಣಗೆರೆ

 1. ೪ನೇ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ವೀರೇಶ್ GHS ದಾವಣಗೆರೆ(ಉತ್ತರವಲಯ) ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
 2. ನಾಲ್ಕನೇ ರೂಪಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ೨೦೧೫-೨೦೧೬ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಪ್ಪ, GHS, ಬೆಳಲಗರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

ಪಾಠಾನುಸಾರ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳು

 1. ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಯಾಕುಬ್ ಕೊಯ್ಯುರ್, GHS, ನಡ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್ click here
 2. ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿ ಕ್ರಮಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಕಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಯಾಕುಬ್ ಕೊಯ್ಯುರ್, GHS, ನಡ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್ click here
 3. ಕ್ರಮಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಕಲ್ಪ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಯಾಕುಬ್ ಕೊಯ್ಯುರ್, GHS, ನಡ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್ click here
 4. ವೃತ್ತಗಳು ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಯಾಕುಬ್ ಕೊಯ್ಯುರ್, GHS, ನಡ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್click here
 5. ವರ್ಗಸಮೀಕರಣ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಯಾಕುಬ್ ಕೊಯ್ಯುರ್, GHS, ನಡ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್ click here
 6. ಗಣಗಳು ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಯಾಕುಬ್ ಕೊಯ್ಯುರ್, GHS, ನಡ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್ click here
 7. ಕರಣಿಗಳು(Surds) ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಯಾಕುಬ್ ಕೊಯ್ಯುರ್, GHS, ನಡ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್ click here
 8. ತ್ರಿಕೋನ ಮಿತಿ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಯಾಕುಬ್ ಕೊಯ್ಯುರ್, GHS, ನಡ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್ click here
 9. ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಯಾಕುಬ್ ಕೊಯ್ಯುರ್, GHS, ನಡ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್ click here
 10. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಯಾಕುಬ್ ಕೊಯ್ಯುರ್, GHS, ನಡ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕ್ click here

CCE ಚಟುವಟಿಕೆ

 1. ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಓಂಪ್ರಕಾಶ್, GHS ಹಾವೇರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತ್ತಿ