ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ COP ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 2016

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to: navigation, search

ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರುಗಳಿಗೆ ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಆಧಾರಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಡಯಟ್ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಬಗೆಗಿನ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಓದಲುಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಕಾರ್ಯಾಸೂಚಿ

ಈ ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬಹುದು

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಪಿಡಿಗಳು

 1. TE Plan guidelines handout, from DSERT
 2. NCFTE
 3. Animal Story

Technology for connecting and learning

 1. What is Internet and Accessing_Internet
 2. Create personal digital library -Using Internet
 3. Understanding importance of Email communication
 4. Understanding virtual forums as a method of sharing and learning
 5. Learn to participate in virtual forums using email
 6. List of use full android applications for your smart phones


Technology for creating and sharing

 1. Digital resource creation using texteditor
 2. Karanatka Open Educational Resources
 3. DIET wiki
 4. Schoolwiki
 5. Creating Digital resource for subject teaching learning with ICT
  1. Maths- Geogebra
  2. Science [[ |PHeT]]
  3. Digital story telling, Example GHS Ejipura,Bangalore South

Technology for planning and management

 1. DIET digital resource center for storing and sharing Google drive, | Google form
 • Research/studies about DIET functioning

DIETs: Potential and Possibilities Kannada, English

Workshop resources

 1. What is internet - It is a network of computers, some are servers – serve with information
  1. Hardware – Deha - CPU Monitor Keyboard Mouse
  2. Software – Jeeva – Computer program (instructions)
 2. Programs learnt
  1. Web browser - to go to internet – internet explorer, firefox, chrome
  2. Search engine - google search engine = give you address (vilas) postman
  3. LibreOFFICE Writer (microsoft word) – text editor (patya sampadana)

What is internet

It is a network of computers, some are servers – serve with information

Hardware – Deha - CPU Monitor Keyboard Mouse Software – Jeeva – Computer program (instructions)

Programs learnt 1. Web browser - to go to internet – internet explorer, firefox, chrome 2. Search engine - google search engine = give you address (vilas) postman 3.LibreOFFICE Writer (microsoft word) – text editor (patya sampadana)

For each file – we have separate program File file name program Text file - .DOC, .ODT Libreoffice writer, microsoft word Photo/image .JPEG .PNG Photoshop, gimp Music .MP3, .WAV Vlc player Video .MPEG4, .OGV Vlc player Mindmap .MM Freemind Spreadsheet .XLS, .ODS Libreoffice calc, excel Presentation .PPT, .ODP Libreoffice impress, powerpoint Web page .HTML Firefox

Encyclopedia – www.wikipedia.org

En.wikipedia.org 60 lakhs Kn.wikipedia.org 20 thousand Ur.wikipedia.org Te.wikipedia

Hands-on for pdl (in Kannada)

 1. Open web browser
 2. Search koer
 3. Go to workshop page
 4. Open personal digital library link
 5. Download the odt
 6. Open browser
 7. Change typing option to kannada itrans (if you know nudi type kgp)
 8. Search in kannada
 9. Open a webpage from the search results
 10. Ctrl a + ctrl c+ ctrl v – copy the weblink/ link/ address into the document
 11. Write a two-sentence description of the link
 12. Save the web page offline
 13. Save your text document – ctrl s
 14. Identify one image
 15. Right click and save image (make sure it is in your resource folder)
 16. Insert into document
 17. Save the document

For each file – we have separate program

 1. File file name program
 2. Text file - .DOC, .ODT Libreoffice writer, Microsoft Word
 3. Photo/image .JPEG .PNG Photoshop, GIMP
 4. Music .MP3, .WAV VLC player
 5. Video .MPEG4, .OGV VLC player
 6. Mindmap .MM Freemind
 7. Spreadsheet .XLS, .ODS Libreoffice calc, excel
 8. Presentation .PPT, .ODP Libreoffice impress, powerpoint
 9. Web page .HTML Firefox


Encyclopedia – www.wikipedia.org En.wikipedia.org 60 lakhs Kn.wikipedia.org 20 thousand Ur.wikipedia.org Te.wikipedia

Division leader for NCFTE reading Kalburgi - Raichur Belagavi - Chikkodi Benglauru - Madhugiri Mysuru - Mandya

NCFTE chapters 1 to 6. Day 2 = 1 Day 3 = 2,3,4 . Day 4 = 5,6

Guru - 98454 37730

ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

Workshop photos

If you are not able to see the album here, please Click Here to see

Principal Photos

If you are not able to see the album here, please Click Here to see

ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಬಗೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದಾಖಲಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾ

ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು

EACH DIET SHOULD SELECT AT LEAST ONE PROJECT FROM FOLLOWING:

 1. GOOGLE DRIVE – INFORMATION MANAGEMENT (DOCUMENTS)
 2. CALENDAR – WORK PLANNING AND MONITORING
 3. FORM – TEACHER TRAINING
 4. DIET TELEGRAM
 5. DIET WIKI

all - GMAIL SENDING RECEIVING