ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗು ರ್ತಿಸು ವದು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search


=ಚಟುವಟಿಕೆ - ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಹೆಸರು= ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗು ರ್ತಿಸು ವದು.

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ

30ನಿಮಿಷ

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಭೂ ಪಟ,ಪೆನ್ನು,ಹಾಳೆ,ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ.

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು, ಇದ್ದರೆ

ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ಭೂ ಪಟವನ್ನು ಗಮನವಿಟ್ಟು ವಿಕ್ಷೀಸುತ್ತಾ ಬಿಡಿಸಲು ತಿಳಿಸುವದು

ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು, /ಲಿಂಕ್ ಗಳು/ಕರಣಿಗಳು

ವಿಧಾನ: (ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ)

ಚರ್ಚಾವಿಧಾನ (ರಾಜ್ಯಗಳ ಗಡಿ ಗು ರ್ತಿಸು ವದು)

ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು( ಚರ್ಚಾಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

೧.ಭಾರತದದ ಉತ್ತರಕ್ಕಿರು ವ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗು ರು ತಿಸಿ.

೨.ಭಾರತದದ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿರುವ ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕಿರುವ ಗುರುತಿಸಿ.

೩ಭಾರತದದ ಪೂರ್ವಕ್ಕಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

೪.ಭಾರತದದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕಿರುವ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

ಮಾಲ್ಯಮಾಪನ(ಮಗುವಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

೧ ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆ ಬಿಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ.

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಚಟುಟವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಪದಗಳು

ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ