ಮೀಡಿಯವಿಕಿ:Sidebar

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to: navigation, search
 • ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳು
  • ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ :ಕನ್ನಡ|ಕನ್ನಡ
  • http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:English |ಇಂಗ್ಲೀಷ್/English
  • http://karnatakaeducation.org.in/KOER/en/index.php/Portal:Hindi |हिन्दि/Hindi
  • ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ :ಗಣಿತ|ಗಣಿತ
  • ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ :ವಿಜ್ಞಾನ|ವಿಜ್ಞಾನ
  • ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ :ಸಮಾಜ_ವಿಜ್ಞಾನ|ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ
  • ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ :ಕಲೆ|ಕಲೆ
  • ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ :ಐಸಿಟಿ ಜ್ಞಾನ|ಐಸಿಟಿ ಜ್ಞಾನ
 • ವಸ್ತುವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳು
  • ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ :ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ|ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ
  • ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ :ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ|ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
  • ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ :ಪಠ್ಯಕ್ರಮ|ಪಠ್ಯಕ್ರಮ
  • ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ :ಬಾಲ್ಯಪೂರ್ವ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ|ಬಾಲ್ಯಪೂರ್ವ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ
  • ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ :ಶಿಕ್ಷಣ_ಕಾರ್ಯನೀತಿ|ಶಿಕ್ಷಣ ಕಾರ್ಯನೀತಿ
  • ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ :ಶಿಕ್ಷಣ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ|ಶಿಕ್ಷಣ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ
  • ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ :ಲಿಂಗತ್ವ|ಲಿಂಗತ್ವ (Gender)
  • ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ :ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ|ಸಮನ್ವಯ ಶಿಕ್ಷಣ
  • ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ :ಶಿಕ್ಷಣದ ತಾತ್ವಿಕತೆ|ಶಿಕ್ಷಣದ ತಾತ್ವಿಕತೆ
  • ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ :ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ|ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ


 • ಅಂತರ್ಜಾಲ ಕೋರ್ಸ್
  • Turtle_Art_Week_1|ಟರ್ಟಲ್ ಆರ್ಟ್
  • geogebra|ಜಿಯೋಜೀಬ್ರಾ
  • ಬಿಎಡ್_ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ_ಐಸಿಟಿ_ಕೋರ್ಸ್_ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ|ಬಿಎಡ್_ಪ್ರಶಿಕ್ಷಣಾರ್ಥಿಗಳ_ಐಸಿಟಿ_ಕೋರ್ಸ್_ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
 • ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
  • ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ|ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
  • Geogebra-mathematics-animations|ಜೀಯೋಜೀಬ್ರಾ ಮತ್ತು ಗಣಿತ ಅನಿಮೇಶನ್ ಗಳು
  • ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ|ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ
  • ಪೋಟೋಗಳು|ಪೋಟೋಗಳು
  • ಯೋಜನೆಗಳು|ಯೋಜನೆಗಳು
  • ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು|ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು
  • ಅನುಕರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮಧ್ಯವರ್ತನೆಗಳು|ಅನುಕರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲ ಮಧ್ಯವರ್ತನೆಗಳು
  • ಬಿಡಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು|ಬಿಡಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
  • ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು|ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು
  • ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ತಾಣಗಳು|ಉಪಯುಕ್ತ ವೆಬ್ ತಾಣಗಳು
  • ವೀಡಿಯೋ|ವೀಡಿಯೋ


 • TOOLBOX