ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು- ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ತೊಂದರೆಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search


ಚಟುವಟಿಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ತೋರಿಸುವುದು

ಅಂದಾಜು ಸಮಯ

೨೦ನಿಮಿಷ.

ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಅಥವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್/ಕಂಪ್ಯೂಟರ್.ಪ್ರೋಜೆಕ್ಟರ್.

ಪೂರ್ವಾಪೇಕ್ಷಿತ/ ಸೂಚನೆಗಳು, ಇದ್ದರೆ

  1. ದಿನಾಂಕ , ಸಮಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುವುದು.
  2. ಇತರೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು
  3. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಲೇಖನ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ತರಲು ತಿಳಿಸುವುದು.
  4. ಪರ್ಯಾಯ ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯೆವಸ್ತೆ ರೂಪಿಸುವುದು
  5. ಅಗತ್ಯವದ್ದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಳಿಯನ್ನು ರಚಿಸುವುದು.

ಬಹುಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ

ರೇಡಿಯೋ. ವೃತ್ತಪತ್ರಿಕೆ. ನಿಯತ ಕಾಲಿಕೆಗಳು.

ಪ್ರಸಕ್ತ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು

ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು.

ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹವರ್ತನೆಗಳು, /ಲಿಂಕ್ ಗಳು/ಕರಣಿಗಳು

ವಿಧಾನ: (ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು ಹೇಗೆ)

ಅಂತರ್ಜಾಲದ ಸಹಾಯ ಪಡೆದು ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವುದು.

ರಚನಾತ್ಮಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು( ಚರ್ಚಾಧಾರಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

ಮಾಲ್ಯಮಾಪನ(ಮಗುವಿನ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು)

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

ಚಟುಟವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಪದಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಪುಟಕ್ಕೆ ಹಿಂದುರುಗಿ ವಿಷಯ ಪುಟದ ಲಿಂಕ್<nowiki>