ಗಣಿತ: ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search
See in English

ಗಣಿತ ಪ್ರವೇಶದ್ವರ

ಎನ್.ಸಿ.ಎಫ್ ೨೦೦೫ - ಗಣಿತ ಪೊಸಿಷನ್ ಪೇಪರ್ ಕನ್ನಡ ಗಣಿತ ಪೊಸಿಶನ್ ಪೇಪರ್

ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ

10ನೇ ತರಗತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಣಿತ ಪಠ್ಯಕ್ರಮ = Downloaded Here.