STF science 2015-16

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search
 1. See in english

ಜೂನ್ 2015 ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೋಯರ್ ತರಬೇತಿ

ಜೂನ್ 22-26, 2015 ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮೀಣ ಡಯಟ್ .

ಕಾರ್ಯಾಸೂಚಿ

 1. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಕಾರ್ಯಾಸೂಚಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 2. ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಪಿಡಿಗಳು

 1. ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಬ್ರೌಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು
 2. ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹುಡುಕುವುದು
 3. ಬೇಸಿಕ್_Ubuntu_ಕೈಪಿಡಿ
 4. ಬೇಸಿಕ್ Libre office ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಟೈಪಿಂಗ್ ಕೈಪಿಡಿ ಡೌನ್ ಲೊಡ್ ಮಾಡಲುಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
 5. E-mail ಕೈಪಿಡಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
 6. ವಿದ್ಯನ್ಮಾನ ವೈಯುಕ್ತಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ
 7. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ GIMP ಕೈಪಿಡಿ ಡೌನ್ ಲೊಡ್ ಮಾಡಲುಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ
 8. ಪ್ರೀಮೈಂಡ್ ಕೈಪಿಡಿ
 9. ಕೊಯರ್_ಹಿನ್ನೆಲೆ_ಟಪ್ಪಣಿ
 10. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್, ಟ್ರಾನ್ಸಲೇಟ್ ಬಳಕೆಯ ಕೈಪಿಡಿ

ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು

ಜುಲೈ 2015 ರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ SRP ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಕಾರ್ಯಾಸೂಚಿ

 1. [ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಕಾರ್ಯಾಸೂಚಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ]
 2. [ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ]

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಪಿಡಿಗಳು

ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ [ಒತ್ತಿ] ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ MRP ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 1

ಕಾರ್ಯಾಸೂಚಿ

 1. [ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಕಾರ್ಯಾಸೂಚಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ]
 2. [ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ]

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಪಿಡಿಗಳು

ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ [ಒತ್ತಿ] ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ MRP ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 2

ಕಾರ್ಯಾಸೂಚಿ

 1. [ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಕಾರ್ಯಾಸೂಚಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ]
 2. [ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ]

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಪಿಡಿಗಳು

ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ [ಒತ್ತಿ] ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ MRP ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 3 (ಕಲಬುರ್ಗಿ ವಿಭಾಗ)

ಕಾರ್ಯಾಸೂಚಿ

 1. [ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಕಾರ್ಯಾಸೂಚಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ]
 2. [ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ]

==ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮ

ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೇದಿಕೆ MRP ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 4

ಕಾರ್ಯಾಸೂಚಿ

 1. [ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಕಾರ್ಯಾಸೂಚಿಯನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ]
 2. [ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪಟ್ಟಿ ]

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಪಿಡಿಗಳು

ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ [ಒತ್ತಿ] ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾ ಅನುಕ್ರಮ ಕಾರ್ಯಗಾರ

 1. Cascade pages (District)
 2. Cascade pages (Science)

ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ವರದಿ

ಮೊದಲನೇ ದಿನದ ವರದಿ

ಎರಡನೇ ದಿನದ ವರದಿ

ಮೂರನೇ ದಿನದ ವರದಿ

ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ವರದಿ

ಐದನೇ ದಿನದ ವರದಿ

ಎಸ್.ಟಿ.ಎಫ್. ಆರು ದಿನಗಳ ತರಬೇತಿಯ ವರಧಿ

ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಗಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ [ಒತ್ತಿ] ಇದರಿಂದ ನಾವು ಕಾರ್ಯಗಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು.

ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳು

Click here for district cascade pages and click ಇಲ್ಲಿ for cascade resource page for mathematics


 1. [| Read a district cascade workshop report to understand the details of activities]