ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 1

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

English

ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ದತ್ತಾಂಶ ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹಂತ 1ರ ಕಲಿಕೆಗೆ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 1 ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರ ಹಾಗು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು

ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಕಥೆ ಹೇಳುವುದು ಸಂವಹನವೆಂದು ಅರ್ಥೈಸುವುದು.
 2. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಓದಲು ಮತ್ತು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು
 3. ಸಂವಹನ ಮಾಡಲು ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸುವುದು.
 4. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅವುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಕೌಶಲಗಳು

 1. ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾಪ್‌ ಶಾಟ್, ಸ್ಕ್ಯಾನ್, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಅನೇಕ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು/ಅನ್ವಯಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಿತ್ರವನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಬಳಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಡತಕೋಶಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಕಾಪಿಡುವುದು.
 2. ಚಿತ್ರ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು.
 3. ಪಠ್ಯ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸುವುದು.

ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು

 1. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಕಡತಕೋಶ
 2. ಚಿತ್ರ ಸ್ಲೈಡ್ ಶೋಗಳು
 3. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಪಠ್ಯ ದಸ್ತಾವೇಜುಗಳು. added

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

 1. ಚಟುವಟಿಕೆ 1 - ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಹಾಗು ಚಿತ್ರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು
 2. ಚಟುವಟಿಕೆ 2 - ಕಥೆಯೊಂದನ್ನು ಹೇಳಿ