ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 1

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Revision as of 14:32, 24 September 2018 by KOER admin (talk | contribs) (೧ ಬದಲಾವಣೆ: ಅಮದು)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
Data representation and processing level 1 learning check list Communication with graphics level 1 Photo and image essays

Objectives

 1. Understanding story telling as communication
 2. Developing the ability to read pictures and tell a story
 3. Understanding that text and images can be combined to make a communication
 4. Ability to access images, combining to make them into image essays

Digital Skills

 1. Using different devices/ applications to capture an image using multiple methods – screen capture , camera, mobile phone, snapshot from video, scan, etc. and organizing these on a computer in a folder
 2. Creating image slide shows
 3. Combining text and images

Your learning outputs

 1. Folder with images and pictures
 2. Image slideshows
 3. Text documents with images inserted and text added

Activities

 1. Activity 1 - Photo and image essays
 2. Activity 2 - Tell a story