ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳು ಹಂತ 1

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Revision as of 03:23, 8 November 2018 by Karthik (talk | contribs) (Karthik ICT student textbook/Educational applications for learning your subjects level 1 ಪುಟವನ್ನು [[ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ/ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಶೈಕ...)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
ಐಸಿಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪಠ್ಯ
ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ಹಂತ 1ರ ತಪಶೀಲ ಪಟ್ಟಿ" ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವಯಕಗಳು ಹಂತ 1 ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಕನಾಗ್ರಾಮ್‌

೧ನೇ ಹಂತದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅನ್ವಯಕಗಳಲ್ಲಿ, ನಾವು ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಕನಾಗ್ರಾಮ್‌ಅನ್ನು ಹಾಗು ಗಣಿತ ಕಲಿಕೆಗಾಗಿ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ.

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

  1. ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಕನಾಗ್ರಾಮ್‌
  2. ೧ನೇ ಹಂತದ ಗಣಿತವನ್ನು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದೊಂದಿಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸಿ