ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ತರಗತಿವಾರು ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯಗಳುನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಳಿಕಿಸಿಅಳತೆಗಳುಮತ್ತು ಮೂಲಮಾನಗಳು

ಚಲನಶಾಸ್ತ್ರ

 1. ಚಲನೆ
 2. ಏಕರೂಪದ ಸರಳ ರೇಖಾಚಲನೆ
 3. ಏಕರೂಪದ ವೃತ್ತೀಯ ಚಲನೆ
 4. ಬಲ
 5. ನ್ಯೂಟನ್ ನ ಚಲನಾ ನಿಯಮಗಳು
 6. ಕೆಲಸ, ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
 7. ತರಂಗ ಚಲನೆ
 8. ಸರಳ ಸಂಗತ ಚಲನೆ

ಗುರುತ್ವ ಬಲ

ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತತೆ

 1. ವಿದ್ಯುಚ್ಚಕ್ತಿ
 2. ಕಾಂತತ್ವ
 3. ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ಪ್ರೇರಣೆ
 4. ವಿದ್ಯುತ್ಕಾಂತೀಯ ವಿಕಿರಣಗಳು

ಬೆಳಕು

 1. ಬೆಳಕಿನ ಸ್ವಭಾವ
 2. ಬೆಳಕಿನ ಪ್ರಸರಣ
 3. ದ್ಯುತಿ ಉಪಕರಣಗಳು
 4. ಮಾನವನ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೋಟ
 5. ದ್ಯುತಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪರಿಣಾಮ ಮತ್ತು ಲೇಸರ್

ಶಬ್ಧ

ಉಷ್ಣ

ಪರಮಾಣು ರಚನೆ

ದ್ರವ್ಯಗಳ ಭೌತಿಕ ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕ ಗು ಣಗಳು

ನಿರವಯವ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಸಾವಯವ ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ

ಲೋಹ ಮತ್ತು ಅಲೋಹಗಳು

ಲೋಹಗಳು

 1. ಲಕ್ಷಣಗಳು
 2. ಲೋಹೋದ್ಧರಣ
 3. ಮಿಶ್ರಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗಗಳು

ಅಲೋಹಗಳು

 1. ಬಹು ರೂ ಪಗಳು
 2. ಲಕ್ಷಣಗಳು
 3. ಉದ್ಧರಣ
 4. ಉಪಯೋಗಗಳು

ಜೀವಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ

 1. ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ವರ್ಗೀಕರಣದ ವಿಧಾನಗಳು
 2. ವೈರಸ್
 3. ಯೂಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ
 4. ಆರ್ಕಿಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ
 5. ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ
 6. ಮೈಕೋಟಾ
 7. ಸಸ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ
 8. ಪ್ರಾಣಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ

ಜೀವಕೋಶಗಳ ಅಧ್ಯಯನ

ಜೀವನ ಕ್ರಿಯೆಗಳು

ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ

 1. ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ
 2. ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ
 3. ಜೀವಭೂರಾಸಾಯನಿಕ ಚಕ್ರಗಳು
 4. ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ
 5. ಪರಿಸರದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು
 6. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
 7. ಶಕ್ತಿಯ ಪರ್ಯಾಯ ಆಕರಗಳು

ಆಹಾರ

ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳು

 1. ಆರೋಗ್ಯ
 2. ರೋಗಗಳು

ಜೀವ ವಿಕಾಸ

ಭೈಜಿಕ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ

ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಂವಹನ

 1. ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳು
 2. ಅರೆವಾಹಕಗಳು

ವ್ಯೋಮ ವಿಜ್ಞಾನ

 1. ಖಗೋಳ
 2. ಸೌರವ್ಯೂಹ
 3. ಸೂರ್ಯ
 4. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು
 5. ಗೆಲಾಕ್ಸಿ
 6. ಕೃತಕ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಮತ್ತು ರಾಕೆಟ್ ಗಳು
 7. ವಿಶ್ವದ ಉಗಮ

ಜೈವಿಕತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

 1. ಶಾಖೆಗಳು
 2. ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಳಿತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
 3. ಅಂಗಾಂಶ ಕೃಷಿ
 4. ಪುನರ್ ಸಂಯೋಜಿತ ಡಿ.ಎನ್.ಎ.ತಂತ್ರಜ್ಙಾನ
 5. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ತಳಿತಂತ್ರಜ್ಞಾನ
 6. ಆಹಾರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪಾತ್ರ

ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ