ಡಯಟ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ COP ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 2016

ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

ಡಯಟ್ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಐ.ಸಿ.ಟಿ ಆಧಾರಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ

ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ

ಕಾರ್ಯಾಸೂಚಿ

ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಪಿಡಿಗಳು

ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಅಭಿಪ್ರಾಯ

ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆಗಳು