ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಇಂದ
ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗು: ಸಂಚರಣೆ, ಹುಡುಕು

_TOC_

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೂ - NCERT ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳು

ಇತಿಹಾಸ

 1. Karnataka Text Book Class IX - Chapter 2 Europe In The Middle Ages ಮಧ್ಯಯುಗದ ಯುರೋಪ್ => NCERT Text Book - Class 10th - The Rise of Nationalism in Europe
 2. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ-ಅಧ್ಯಾಯ-೬ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ =>NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೮ ನೇ ತರಗತಿ- When People Rebel 1857 and After
 3. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ-ಅಧ್ಯಾಯ-೬ ಭಾರತದ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ =>NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೨ ನೇ ತರಗತಿ Rebels and the Raj The Revolt of 1857 and Its Represent esentations
 4. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ-ಅಧ್ಯಾಯ-೮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ =>NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೮ ನೇ ತರಗತಿ-The Making of the National Movement: 1870s--1947
 5. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ-ಅಧ್ಯಾಯ-೮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ =>NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೨ ನೇ ತರಗತಿ -Mahatma Gandhi and the Nationalist Movement
 6. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ-ಅಧ್ಯಾಯ-9 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತ=>NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೮ ನೇ ತರಗತಿ-India After Independence
 7. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ-ಅಧ್ಯಾಯ-3 ಜನಪದ ಚರಿತ್ರೆ =>NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೨ ನೇ ತರಗತಿ-Understanding Partition Politics, Memories, Experiences

ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

 1. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ-ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ-ಅಧ್ಯಾಯ ೧ ಭಾರತ ನಮ್ಮ ಮಾತೃಭೂಮಿ => NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೯ ನೇ ತರಗತಿ INDIA – SIZE AND LOCATION
 2. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ-ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ-ಅಧ್ಯಾಯ ೨ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳು => NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೯ ನೇ ತರಗತಿ PHYSICAL FEATURES OF INDIA
 3. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ-ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ-ಅಧ್ಯಾಯ-೫ ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು => NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ 10 ನೇ ತರಗತಿ Forest and Wildlife Resources
 4. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ-ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ-ಅಧ್ಯಾಯ-೬ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು=NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೭ ನೇ ತರಗತಿ Water
 5. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ-ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ-ಅಧ್ಯಾಯ-೬ ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು=NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ Water Resources
 6. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ-ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ-ಅಧ್ಯಾಯ-೪,೬,೭ ಭಾರತದ ಮಣ್ಣುಗಳು ಜಲ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು=NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೮ ನೇ ತರಗತಿ Land,Soil, Water,Natural Vegetation and Wildlife Resources
 7. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ-ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ-ಅಧ್ಯಾಯ-೮ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು=>NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೮ ನೇ ತರಗತಿ Mineral and Power Resources
 8. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ-ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ-ಅಧ್ಯಾಯ-೮ ಖನಿಜ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು=>NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ Minerals and Energy Resources
 9. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ-ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ-ಅಧ್ಯಾಯ-೭ ಭಾರತದ ಭೂ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸಾಯ =>NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೮ ನೇ ತರಗತಿ Agriculture
 10. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ-ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ-ಅಧ್ಯಾಯ-೭ ಭಾರತದ ಭೂ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸಾಯ =>NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ Agriculture
 11. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ-ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ-ಅಧ್ಯಾಯ ೧೦ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ದಿಮೆಗಳು=>NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೮ ನೇ ತರಗತಿ Industries
 12. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ-ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ-ಅಧ್ಯಾಯ ೧೦ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ದಿಮೆಗಳು=>NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ Manufacturing Industries
 13. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ-ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ-ಅಧ್ಯಾಯ ೧೩ ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ =>NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೯ನೇ ತರಗತಿ POPULATION

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

 1. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ- ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ- ಅಧ್ಯಾಯ-೧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ =>NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ DEVELOPMENT
 2. Karnataka Text Book Class X - Economics - Chapter 2 - Economy and Government => NCERT Text Book - Class 10, Chapter 4 - Globalisation and the Indian Economy for a discussion on globalisation
 3. Karnataka Text Book Class X - Economics - Chapter 2 - Economy and Government => NCERT Text Book - => NCERT Text Book - Class 12th, Chapter 5 - The Government - Budget and Economy for a discussion on Government role in economy
 4. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ- ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ- ಅಧ್ಯಾಯ-3 ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ - Rural Development => NCERT Text Book Class XI, Chapter 6
 5. Karnataka Text Book Class X - Economics - Chapter 4 - Public Finance and Budget => NCERT Text Book - Class 12th, Chapter 5 - The Government - Budget and Economy

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ 9 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೂ - NCERT ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳು

ಇತಿಹಾಸ

 1. Karnataka Text Book Class IX - Chapter 2 Europe In The Middle Ages ಮಧ್ಯಯುಗದ ಯುರೋಪ್ => NCERT Text Book - Class 9th - Socialism in Europe and the Russian Revolution
 2. Karnataka Text Book Class IX - Chapter 2 Europe In The Middle Ages ಮಧ್ಯಯುಗದ ಯುರೋಪ್ => NCERT Text Book - Class 10th - The Rise of Nationalism in Europe
 3. Karnataka Text Book Class IX - Chapter 9 Revolution And Rise Of Nation States ಕ್ರಾಂತಿ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳ ಉದಯ => NCERT Text Book - Class 9th - The French Revolution
 4. [http://www.ncert.nic.in/ncerts/textbook/textbook.htm?lehs2=2-5 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ತರಗತಿ ೯ ಅಧ್ಯಾಯ-೭=> NCERT ಫಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೨ ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-೩ Bhakti- Sufi Traditions

Changes in Religious Beliefs and Devotional Texts(c. eighth to eighteenth century)]

 1. [http://www.ncert.nic.in/ncerts/textbook/textbook.htm?lehs2=4-5 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ತರಗತಿ ೯ ಅಧ್ಯಾಯ-೬=> NCERT ಫಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೨ ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-೪ Peasants, Zamindars

and the State Agrarian Society and the Mughal Empire]

 1. [http://www.ncert.nic.in/ncerts/textbook/textbook.htm?lehs2=5-5 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ತರಗತಿ ೯ ಅಧ್ಯಾಯ-೬=> NCERT ಫಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೨ ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-೫ Kings and Chronicles

The Mughal Courts((c. sixteenth- seventeenth centuries) seventeenth centuries)]

 1. [http://www.ncert.nic.in/ncerts/textbook/textbook.htm?lehs2=3-5 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ತರಗತಿ ೯ ಅಧ್ಯಾಯ-೫=> NCERT ಫಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೨ ನೇ ತರಗತಿ ಅಧ್ಯಾಯ-೩ An Imperial Capital

Vijayanagara(c. fourteenth to sixteenth century)]

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

 1. Karnataka Text Book Class IX - Chapter 3 State Government ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ => NCERT Text Book - Class 10th - Federalism ps 10-2

ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

 1. Karnataka Text Book Class IX - Chapter 2 Physiographic Divisions ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ವಿಭಾಗಗಳು => NCERT Text Book - Class 9th - Physical Features of India
 2. Karnataka Text Book Class IX - Chapter 3 Climate, Soil, Natural Vegetation ಕರ್ನಾಟಕದ ವಾಯುಗುಣ ಮಣ್ಣುಗಳು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಪತ್ತು => NCERT Text Book - Class 9th - Natural Vegetation and wild life
 3. Karnataka Text Book Class IX - Chapter => NCERT Text Book - Class 8th - Land, Soil, Water, Natural Vegetation,and Wildlife Resources
 4. Karnataka Text Book Class IX - Chapter 10 Population Of Karnataka ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ => NCERT Text Book - Class 9th - Population

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

 1. Karnataka Text Book Class IX - Economics Chapter 1 Economic Structure ಆರ್ಥಿಕ ರಚನೆ => NCERT Text Book - Class 10th - GLOBALISATION AND THE INDIAN ECONOMY
 2. Karnataka Text Book Class IX - Economics Chapter 2 Sectors Of Indian Economy ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ವಲಯಗಳು => NCERT Text Book - Class 10th - Sectors Of The Indian Economy
 3. Karnataka Text Book Class IX - Economics Chapter 3 Money And Credit ಹಣ ಮತ್ತು ಸಾಲ => NCERT Text Book - Class 10th - Money And Credit
 4. Karnataka Text Book Class IX - Economics Chapter 4 Labour And Employment ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ => NCERT Text Book - Class 9th - People as Resource economics e-9-2

ಸಮಜಶಾಸ್ತ್ರ

 1. Karnataka Text Book Class IX - Sociology Chapter 1 Family => NCERT Text Book chapter 3 'Social Institutions - Continuity and Change section 3.3

ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕೂ - NCERT ಸಮಾಜವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಯಗಳು

ಇತಿಹಾಸ

 1. [http://www.ncert.nic.in/ncerts/textbook/textbook.htm?lehs1=1-4 ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೮ ನೇ ತರಗತಿ- ಅಧ್ಯಾಯ-೩ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಚೀನ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು=>

NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೨ ನೇತರಗತಿ Bricks, Beads and Bones The Harappan Civilisation]

ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ

 1. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೦ ನೇತರಗತಿ-ಅಧ್ಯಾಯ-5 ಮಾನವ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ => NCERT ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ೧೧ ನೇ ತರಗತಿ- CULTURE AND SOCIALISATION

class V-VII