ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 3 ಗಣಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

English ಶಿಕಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ * ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ 3

TCOL Phase 3

ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನದ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲಕ ಶಾಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಟಿಕಾಲ್‌ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಬಹು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ - ಶಾಲೆಯೊಳಗೆ, ವಿವಿಧ ವಿಷಯದ ಶಿಕ್ಷಕರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 3 ವಲಯದ ಶಾಲೆಗಳಾದ್ಯಂತ. ಇದು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ 3 ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂರನೇ ಹಂತ . 'ಎರಡನೇ ಹಂತದ' ಟಿಕಾಲ್‌ ನಲ್ಲಿ 2014-17ರಲ್ಲಿ 'ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ' ಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಗಾಢವಾಗಿಸಲು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ತರಗತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಾಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಿರಂತರವಾದ ಗಮನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥನೀಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಟಿಕಾಲ್ ಹಂತ ೩ಕ್ಕಾಗಿ ಗಣಿತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶಗಳು

 1. ಗಣಿತ ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕೆಯ ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು
  1. ಗಣಿತದ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ T-L ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು
  2. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು
  3. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಆಸಕ್ತ ವಿಷಯ ಮಾಡುವುದು
  4. ತರಗತಿಯ ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು
  5. ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು
 2. ಕೋಯರ್ ನಲ್ಲಿ ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಅಪ್ಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು
 3. ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು
 4. ಗಣಿತ ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಯೋಜಿತ ಕಲಿಕೆಯ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಗಾಢವಾಗಿಸುತ್ತದೆ
 5. ಹಂಚಿಕೆ ಅನುಭವಗಳು, ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಆಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸುಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಮುಂದುವರಿದ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತಂತ್ರಗಳು

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಈ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅನೇಕ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ತಂತ್ರಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

ಶಿಕ್ಷಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿ (ಸಂಯೋಜಿತ ವಿಧಾನ)

 1. ಹೊಸ ಕಲ್ಪನೆಗಳು, ಉಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಗಣಿತದ ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕೆಯ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಶಿಕ್ಷಕ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು
 2. ಸಂಪನ್ಮೂಲ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕ ಶಿಕ್ಷಕರು
 3. ಅಂತರ್ಜಾಲ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ - ಇಮೇಲ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು, ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಗೆ ಸಹಾಯಕ ಶಿಕ್ಷಕರು

ನಿರಂತರ ಕಲಿಕೆಗೆ

 1. ಅಂತರ್ಜಾಲ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ರಮಗಳು
 2. ಕೋಯರ್ ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಆವರ್ತಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹಂಚಿಕೆ

ಶಾಲಾ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು

 1. ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ - ವಿವಿಧ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ತಂಡದಿಂದ ಬೋಧನೆ
 2. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಹಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಅಂತರ-ಶಿಸ್ತಿನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗಳು
 3. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಉಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಐಸಿಟಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು
 4. ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ರಚನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು
 5. ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಚಿಂತನೆ / ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸುವುದು

ಕಲಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯ ಘಟನೆಗಳು

 1. ಗಣಿತ ಮೇಳಗಳು, ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು.
 2. ವಿಜಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಕಾಲೇಜ್‌ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಗಣಿತದ ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಆಹ್ವಾನಿತ ಮಾತುಕತೆ
 3. ಶಿಕ್ಷಕ ವಿಚಾರಗೋಷ್ಠಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಬೋಧನೆಯ ಅನುಭವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೂಲಕ ಘಟನೆಗಳು.

ಟಿಕಾಲ್ ಹಂತ 3 (2018-21) - ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ವಿವರಗಳು

ಆಗಸ್ಟ್ 1-2, 2018 ಗಣಿತ ಬೋಧನಾ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಸಂಖ್ಯೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಚಯದ ಘಟಕಗಳು, ರೇಖಾಗಣಿತ

ಗಣಿತ ಬೋಧನೆಗೆ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಬಳಕೆ

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಐಸಿಟಿ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 6-7 2018 ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಬೀಜಗಣಿತ

ಗಣಿತ ಬೋಧನೆಗೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು

ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು

ಇನ್ನಷ್ಟು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಕಲಿಕೆ

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ 4-5, 2018 ಟರ್ಟಲ್‌ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೊಗ್ರಾಮಿಂಗ್‌

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳಿಗಾಗಿ ಐಸಿಟಿ ಬಳಕೆ

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳಿಗಾಗಿ ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು

ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ಬೋಧನೆಯಲ್ಲಿ TPCK ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಅರ್ಥೈಸುವುದು

ನವೆಂಬರ್‌ 21 - 22, 2018 ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಆಧಾರಿತ ವಿಧಾನಗಳು

ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಯ ಪಾತ್ರ

ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಚರಣೆಗಳ ಪ್ರತಿಫಲನ ಹಂಚಿಕೆ

ಜನವರಿ 3-4, 2019 ಗಣಿತ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುವುದು

ಆಯ್ದ ಗಣಿತ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯ ಪರಿಶೋಧನೆಗಳು

ಐಸಿಟಿ ಬಳಸಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು

ಶಿಕ್ಷಕರ ಆಚರಣೆಗಳ ಪ್ರತಿಫಲನ ಹಂಚಿಕೆ

ಕಾರ್ಯಾಗಾರ 2018-19 ರ ವಿವರಗಳು

 1. 2018-19 ಕಾರ್ಯಗಾರ 1, ಆಗಸ್ಟ್‌ 1, 2 2018
 2. 2018-19 ಕಾರ್ಯಗಾರ 2, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 6, 7 2018
 3. 2018-19 ಕಾರ್ಯಗಾರ 3, ಡಿಸೆಂಬರ್ 6, 7 2018
 4. 2018-19 ಕಾರ್ಯಗಾರ 4, ಫೆಬ್ರವರಿ 15 2019

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TCOL Phase 2

TCOL Phase 2 workshop details - Completed

2014-15

 1. 2014-15 Workshop 1, June 19, 2014
 2. 2014-15 Workshop 2, August 1, 2014
 3. 2014-15 Workshop 3, September 22, 2014
 4. 2014-15 Workshop 4, December 17, 18, 2014

2015-16

 1. 2015-16 Workshop 1, July 15-16, 2015
 2. 2015-16 Workshop 2, November 19-20, 2015

2016-17

 1. 2016-17 Workshop 1, November 8-9,2016

[[Category: ]]