ಸದಸ್ಯರ ಚರ್ಚೆಪುಟ:Ranjani

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಗಣಿತ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ

೧೦ನೇ ತರಗತಿಯ ಘಟಕಗಳು

೧೦ನೇ ತರಗತಿಯ ಘಟಕಗಳು

೯ನೇ ತರಗತಿಯ ಘಟಕಗಳು

ವರ್ಗ ಮೂಲ ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕರಣಿಗಳು ಗಣಗಳು
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಚಕ್ರ ಬಡ್ಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಂತುಗಳು
ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಸಮಾನುಪಾತ ಬಹುಪದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಾಕಾರ ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಮ . ಸಾ . ಅ ಮತ್ತು ಲ . ಸಾ . ಅ
ಭಾಗಾಕಾರ ಏಕಕಾಲಿಕ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು ಮಾರ್ಪು ಬಹು ಭುಜಾಕೃತಿಗಳು
ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಸಮನಾಂತರ ಚತುರ್ಭಜದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವೃತ್ತಗಳು ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಏಕೀಭವನ ರೇಖೆಗಳು
ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಘನಫಲ

ರಚನಾ ಗಣಿತ 9 ರಚನಾ ಗಣಿತ 9

೮ನೇ ತರಗತಿಯ ಘಟಕಗಳು

ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಆಟ ವರ್ಗ ವರ್ಗಮೂಲಗಳು ಘನ ಮತ್ತು ಘನ ಮೂಲಗಳು ಭಾಗಲಬ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ವಾಣಿಜ್ಯ ಗಣಿತ
ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಸರಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು
ಘಾತಾಂಕಗಳು ಆಲೇಖ(ನಕ್ಷೆ)ಗಳ ಪರಿಚಯ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧಗಳು,ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಯಗಳು ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯಗಳು
ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆ ತ್ರಿಭುಜಗಳ ರಚನೆ ಚತುರ್ಭುಜಗಳು ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ