ವಿಜ್ಞಾನ: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ

ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ:ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು

8ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್

ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್ ಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಗೈಡ್ಸ್:2015 - 16

 1. ಎರಡನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ರಂಗಣ್ಣ .ಎನ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಗೈಡ್ಸ್:2013 - 14

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

GHS ನೆಲಮಂಗಲ ಶಾಲೆಯ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು

 1. File:8th Sci SA-2 Weitages - 2014.pdf
 2. File:8th Sci SA-2 Blue Print 2014.pdf
 3. File:8th Sci SA-2 Q.P-2014.pdf

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

 1. ಪ್ರಶಾಂತ.ಎಸ್.ಬಿ, GHS ಮಲ್ಲಂದೂರು ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ SA-2 Question Paper March-2015 ನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.
 2. ಪ್ರಶಾಂತ.ಎಸ್.ಬಿ, GHS ಮಲ್ಲಂದೂರು ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ SA-2 weitages March-2014 ನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.
 3. ಪ್ರಶಾಂತ.ಎಸ್.ಬಿ, GHS ಮಲ್ಲಂದೂರು ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ SA-2 Blue print March-2014 ನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.
 4. ಪ್ರಶಾಂತ.ಎಸ್.ಬಿ, GHS ಮಲ್ಲಂದೂರು ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 8ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ SA-2 Question Paper March-2014 ನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

GHS ಶಂಭೂರು ಶಾಲೆಯ ಶಂಕರ ಆಚಾರ್ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 8ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದುಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಗೈಡ್ಸ್:2012 - 13

 1. ಜಗದೀಶ್ ಬನ್ನಿಕಲ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು,GHS ಕಲ್ಲು ಕಂಭ ಕಳಿಸಿದ Midterm paper ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಳಿಕ್ಕಿಸಿ
 2. ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಮ ತ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ,GHS ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ ಕಳಿಸಿದ Midterm paper ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಳಿಕ್ಕಿಸಿ
 3. ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು,GHS ಎಲೆಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಳಿಕ್ಕಿಸಿ
 4. ಶಶಿಕು ಮಾರ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು,GHS ಎಲೆಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಳಿಕ್ಕಿಸಿ

9ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡ್ಯೂಲ್

ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್ ಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಗೈಡ್ಸ್:2013 - 14

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

GHS ನೆಲಮಂಗಲ ಶಾಲೆಯ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 9ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು

 1. File:9th Sci weitages-2014.pdf
 2. File:9th Sci blue print-2014.pdf
 3. File:9th SCIENCE SA-2 Q.P-2014.pdf

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

 1. ಪ್ರಶಾಂತ.ಎಸ್.ಬಿ, GHS ಮಲ್ಲಂದೂರು ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ SA-2 weitages March-2014 ನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.
 2. ಪ್ರಶಾಂತ.ಎಸ್.ಬಿ, GHS ಮಲ್ಲಂದೂರು ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ SA-2 Blue print March-2014 ನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.
 3. ಪ್ರಶಾಂತ.ಎಸ್.ಬಿ, GHS ಮಲ್ಲಂದೂರು ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 9ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ SA-2 Question Paper March-2014 ನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲುಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

GHS ಶಂಭೂರು ಶಾಲೆಯ ಶಂಕರ ಆಚಾರ್ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 9ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು

 1. File:9th SA-2 Sci Q.P March 2014.pdf

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಗೈಡ್ಸ್:2012 - 13

10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

 1. ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ.ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಕೆ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 2. ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ.ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಕೆಯ ಉತ್ತರ ಕೀಲಿ ಕೈ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 3. ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಉತ್ತರ ಸಹಿತ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಸಿಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್ ಗಳು

 1. Link for to download as PPT format http://www.slideshare.net/mohanbio/9th-oral-by-mohanbio-ppt.

ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಗೈಡ್ಸ್:2014 - 15

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

 1. GHS ಗೊರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಶಾಲೆಯ ಶ್ರೀಮತಿ ಪ್ರಭಾ ಮೇಡಮ್ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತ ಪರಿಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಶ್ನೇ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು , ನೀಲ ನಕ್ಷೆ , ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪತ್ರಿಕೆ ಗಳು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟಡಿ ಗೈಡ್ಸ್:2012 - 13

ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ

 1. GHS ನೆಲಮಂಗಲ ಶಾಲೆಯ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು(ODT) and PDFನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
 2. GHS TG ಹಳ್ಳಿ ಶಾಲೆಯ ಅಶೋಕ್ ಹನುಮಂತಪ್ಪರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಬಗೆಗಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಬೀದರ್

 1. ಬೀದರ್ ನ ನ Ramakrishna Nirankar ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ(ODT) and ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ(PDF).
 2. ಸರಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
 3. Ramesh Patil, GHS Koudiyal, Basavakalyan Taluk ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

 1. Prashantha SB ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
 2. ೧೦ ನೇ ತರಗತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವವರು ರಂಗಣ್ಣ ಎಮ್, GHS ತರಿಕೆರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ

ಗುಲಬರ್ಗಾ

 1. GV Sadanand Kumar ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಹಾಸನ

 1. Ramakrishna SK, GHS Arakalgud ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ODT and ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು PDF.

 2. Govindaraju AD ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಬಗೆಗಿನ ಟಿಪ್ಪಣಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು .

ಕೋಲಾರ

 1. Gopal Rao CK ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
 2. Gopal Rao CK ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Sets 1 and 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
 3. Gopal Rao CK ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Sets 3 and 4 ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
 4. QGopal Rao CK ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಯಾದಗಿರಿ

 1. Yadgir ಶಿಕ್ಷಕರು ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು expected questions science_Unicode.odt ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.
 2. Jyothi Gobbiner, GGHS Yadgir, ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನುGobbineramassamudra.odt ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಕೊಪ್ಪಳ

Mr Ramesh Shilpi,ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪರೀಕ್ಸಾ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತಾ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಪರೀಕ್ಷೆ_ಬಂತು_ಹೀಗಿರಲಿ_ನಿಮ್ಮ_ಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಅನೇಕ STF ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ . .

ಮಧ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ-ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ - ೯ನೇತರಗತಿ

Sent By ಪ್ರವೀಣ್ ಕಾಮ ತ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು,GHS ಅಂಕನಹಳ್ಳಿ

ಮಧ್ಯ ವಾರ್ಷಿಕ-ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ - ೧೦ನೇತರಗತಿ

Website with Question Paper Sent By ತಾರನಾಥ್ GPUC ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ

Sent By ಕಾಶೀನಾಥ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು, GHS ಹಲಿಯಾಲ್

Sent By ಶಶಿಕು ಮಾರ್ ಸಹಶಿಕಕ್ಷಕರು, GHS ಎಲೆಕ್ಯಾತನಹಳ್ಳಿ

ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಗಾಗಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖನ

ಪರೀಕ್ಷೆ ದೇಹ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ?

ಹಳೆಯ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

Website with Question Paper Sent By ಸು ನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ

Website with Question Paper Sent By ಸು ನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ

Website with Question Paper Sent Byರಾಜಶೇಖರ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ GHS ಅರವಡಿ ಬೆಳಗಾಂ

Website with Question Paper Sent By ಸು ನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ

Website with Question Paper Sent By ಸು ನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ

Website with Question Paper Sent By ಸು ನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ

Website with Question Paper Sent By ಸು ನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ

Website with Question Paper Sent By ಸು ನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ

Website with Question Paper Sent By ಸು ನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ

Website with Question Paper Sent By ಸು ನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಡಿ.ಎಸ್.ಇ.ಆರ್.ಟಿ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಇಲ್ಲಿ

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ತಾಣ ಇಲ್ಲಿ

ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿ ಕೆ ಗಳು

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡವರು ಶ್ರೀಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್,ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾಳಾವರ,ಕುಂದಾಪುರ ,ಉಡುಪಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರೇರಣ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿ ಕೆ ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ.

ಪರಿಹರಿಸಿದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿ ಕೆಗಳು

ದಯಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದರೆ , ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.


Question paper analysis

ಸ್ಪರ್ಧಾಉನ್ನತಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ,

Please share analysis of previous years' question papers.