ರಚನಾ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ 9

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಪರಿವಿಡಿ

 1. ಪೀಠಿಕೆ
 2. ಆಶಯ
 3. ತರಬೇತಿಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು
 4. ತರಬೇತಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು
 5. ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ ಹಿನ್ನಲೆ
 6. 9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಪರಿಚಯ
 7. 9ನೇ ತರಗತಿ ಹೊಸ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಹೊಸ ಅಂಶಗಳು
 8. 9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಗೆ
 9. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
 10. ವಾರ್ಷಿಕ ಪಾಠ ಯೋಜನೆ
 11. ಎ. ಪಾಠ(ಘಟಕ)ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು
  1. ಬಿ. ಪಾಠ ಯೋಜನೆ(ಮಾದರಿ)
 12. ಎ. ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ
  1. ಬಿ. ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
  2. ಸಿ. ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
  3. ಡಿ. ಸಮಾಜ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
  4. ಇ. ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ
 13. ಕಲಿವಿನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸಲು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳು
 14. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಹಾಗೂ ಸಮಗ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇರುವ ಅವಕಾಶಗಳು
 15. ಕಲಿಕಾ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಲೋಕನವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಾಳೆ

9ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ರಚನಾ ಸಾಮಾಗ್ರಿಯನ್ನು ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ