ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

‌ಸಮಾಜವಿಜ್ನ್ಞಾನ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು


8ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾದರಿಗಳು

ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್ ಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:2013 - 14

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಮಹದೇವಪ್ಪ ಕುಂದರಗಿ ಸರ್,GHS ಅವಥಿ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 2012 - 13

ಹಾವೇರಿ

 1. ರವಿ ಆಹೇರಿ ಸರ್,GHS ಕೊಣನಕೇರಿ,ಹಾವೇರಿ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 8th 2ನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು - ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

8, 9, 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ನೋಟ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಜೀನಿಯಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಘಟಕವಾರು ಪಿಪಿಟಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಜೀನಿಯಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ನೋಟ್ಸ್ ಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಒಟ್ಟು 14ವಿಭಿನ್ನ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆ, ಪಾಠ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

9ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು

 1. 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
 2. 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾದರಿಗಳು

H S ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್, GHS TGಹಳ್ಳಿ,ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಠ ಯೋನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್ ಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:2013 - 14

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:2012 - 13

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

 1. ಬಸವರಾಜ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್,GHS ಬಗ್ಗವಲ್ಲಿ,ತರೀಕೆರೆ,ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು

ಕೊಪ್ಪಳ

 1. ಭೀಮಪ್ಪ ಸಾವಳಗಿ ಸರ್,GHS ಮುಸ್ಟೂರು ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಹಾವೇರಿ

 1. ರವಿಆಹೇರಿ ಸರ್,GHS ಕೊಣನಕೇರಿ,ಹಾವೇರಿ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 9th 2ನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು - ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು 2015-16

File:85ENGLISH.pdf ಸೇರಿಸಿದವರು ಬಸವರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ್ ಹೆಚ್.ಡಿ. ೨೦೧೬ ರ ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ.ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಕೆ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಲಿಂಕಿಸಿದವರು ಬಸವರಾಜ್ ನಾಯ್ಕ ಹೆಚ್. ಡಿ.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ

 1. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಚನಾ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ರಚಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ- "ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ.ಪಿ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಬೆಳ್ಳಾರೆ,ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು
 2. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಚನಾ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ರಚಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ- "ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ.ಪಿ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಬೆಳ್ಳಾರೆ,ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು
 3. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಚನಾ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ರಚಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ- "ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ.ಪಿ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಬೆಳ್ಳಾರೆ,ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು
 4. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಚನಾ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ರಚಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ- "ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ.ಪಿ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಬೆಳ್ಳಾರೆ,ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು
 5. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಚನಾ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ರಚಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ- "ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ.ಪಿ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಬೆಳ್ಳಾರೆ,ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು
 6. Model paper 6 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ .ಪಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು
 7. Model paper 7 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ .ಪಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು
 8. Model paper 8 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ .ಪಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು
 9. Model paper 9 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ .ಪಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು
 10. Model paper 10 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ .ಪಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು
 11. Model paper 11 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ .ಪಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು
 12. Model paper 12 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ .ಪಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು
 13. Model paper 13 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ .ಪಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು
 14. Model paper 14 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ .ಪಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು
 15. Model paper 15 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ .ಪಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು
 16. Model paper 16 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ .ಪಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು
 17. Model paper 17 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ .ಪಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು
 18. Model paper 18 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ .ಪಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು
 19. Model paper 19 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ .ಪಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು
 20. Model paper 20 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ .ಪಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು
 21. Model paper 21 ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ .ಪಿ ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಸುಳ್ಯ ತಾಲೂಕು
  1. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಡೈಜೆಸ್ಟ್
  2. ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
  3. 10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕರ
  4. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
  5. 10ನೇ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನಸ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
  6. 10ನೇ ತರಗತಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
  7. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾರ್ಚ ಮತ್ತು ಜೂನ್
  8. 10ನೇ ತರಗತಿ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ

10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು 2014-15

 1. ದಾನಮ್ಮ ಝಳಕಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಿ ಸಿ ಇ ಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ 2014-15 ಸಾಲಿನ S.S.L.C. ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
 2. ದಾನಮ್ಮಝಳಕಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ದಿಷ್ಟಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂಕಗಳ ಹಂಚಿಕೆ
 3. ಪಾಠಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಮಾದರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
 4. ದಾನಮ್ಮ ಝಳಕಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ SSLC ನೀಲನಕ್ಷೆ
 5. ದಾನಮ್ಮ ಝಳಕಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
 6. ದಾನಮ್ಮ ಝಳಕಿ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
 7. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಎಲ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, ಗುಂಡಾ ಸಿಂಧನೂರು ತಾ ರಾಯಚೂರು ಜಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 8. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಎಲ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು,ಗುಂಡಾ ಸಿಂಧನೂರು ತಾ ರಾಯಚೂರು ಜಿ ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 9. ನಾರಾಯಣ ಡಿ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಯರೇಚಿಕ್ಕನಹಳ್ಳಿ ದಾವಣಗೆರೆ -ಜಿ ಅವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 10. ೧೦ ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನಾಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಗಳು
 11. ಕೆ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಗೋಪಗುಂಡನಹಳ್ಳಿ , ದಾವಣಗೆರೆ ಅವರು ಕಳುಹಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ
 12. ಭೀಮಪ್ಪ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ ೩ ಮತ್ತು ೪ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು
 13. ಭೀಮಪ್ಪ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಸಾಧನ ಪರೀಕ್ಷೆ ೩ ಮತ್ತು ೪ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ನೀಲಿನಕ್ಷೆ
 14. ಮಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಜ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಬೆಳ್ತಂಡಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಉತ್ತರ ಸಹಿತ ಪ್ರಶ್ನಾಕೋಠಿ
 15. ಮಹಮ್ಮದ್ ರಿಯಾಜ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಬೆಳ್ತಂಡಗಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಂತದ ೧೦ ನೇ ತರಗತಿಯ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧಾತ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 16. ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಎಲ್ ಗುಡೂರು ಸಶಿ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಗುಂಡ,ತಾ : ಸಿಂಧನೂರು ಜಿ : ರಾಯಚೂರು ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಸಿಂಧನೂರು ತಾಲೂಕಾ ಮಟ್ಟದ ರಸಪ್ರಶ್ನೆಗಳು
 17. ರಚನಾ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ - ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ಪಿ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಬೆಳ್ಳಾರೆ,ಸುಳ್ಯ.ದ.ಕ
 18. ರಚನಾ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ- ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ಪಿ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಬೆಳ್ಳಾರೆ,ಸುಳ್ಯ.ದ.ಕ
 19. ರಚನಾ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ- ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ಪಿ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಬೆಳ್ಳಾರೆ,ಸುಳ್ಯ.ದ.ಕ
 20. ರಚನಾ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ- ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ಪಿ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಬೆಳ್ಳಾರೆ,ಸುಳ್ಯ.ದ.ಕ
 21. ರಚನಾ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ- ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ಪಿ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಬೆಳ್ಳಾರೆ,ಸುಳ್ಯ.ದ.ಕ
 22. ರಚನಾ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ- ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ಪಿ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಬೆಳ್ಳಾರೆ,ಸುಳ್ಯ.ದ.ಕ
 23. ರಚನಾ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ- ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ಪಿ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಬೆಳ್ಳಾರೆ,ಸುಳ್ಯ.ದ.ಕ
 24. ರಚನಾ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ- ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ಪಿ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಬೆಳ್ಳಾರೆ,ಸುಳ್ಯ.ದ.ಕ
 25. ರಚನಾ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ- ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ಪಿ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಬೆಳ್ಳಾರೆ,ಸುಳ್ಯ.ದ.ಕ
 26. ರಚನಾ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ- ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ಪಿ. ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾ.ಬೆಳ್ಳಾರೆ,ಸುಳ್ಯ.ದ.ಕ
 27. ಕೆ ಎಸ್ ಇ ಇ ಬಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬೆಂಗಳೂರು,ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 28. ಕೆ ಎಸ್ ಇ ಇ ಬಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬೆಂಗಳೂರು,ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 29. ಕೆ ಎಸ್ ಇ ಇ ಬಿ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಬೆಂಗಳೂರು,ಅವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 30. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 31. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 32. ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 33. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಗ್ಗವಳ್ಳಿಯ ಬಸವರಾಜನಾಯ್ಕ ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 34. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಗ್ಗವಳ್ಳಿಯ ಬಸವರಾಜನಾಯ್ಕ ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಉದ್ದಿಷ್ಟಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಅಂಕಗಳ ಹಂಚಿಕೆ
 35. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಬಗ್ಗವಳ್ಳಿಯ ಬಸವರಾಜನಾಯ್ಕ ಹೆಚ್ ಡಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 36. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 37. ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 38. social science question bank
 39. 10th standard question paper
 40. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 41. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 42. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 43. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 44. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ
 45. 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿಯ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು
 46. 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಶಾಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ

ಹಳೆಯ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

 1. ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ.ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಕೆ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 2. ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ.ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಕೆಯ ಉತ್ತರ ಕೀಲಿ ಕೈ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 3. ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 1. 2011 ನೇ ವರ್ಷದ, ರಾಜ ಶೇಖರ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸರ್, GHS Awaradi, Gokak taluk ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಪರಿಹರಿಸಿದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ದಯಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದರೆ , ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್ ಗಳು

 1. ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 2. ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 3. ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 4. ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 5. ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 6. ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 7. ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 8. ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ ರವರು ಸರ್,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 9. ಮಹಾಭಲೇಶ್ವರ್ ಭಾಗ್ವತ್ ಉಡುಪಿ,ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ exams24x7.com ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
 10. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ E‍xam೨೪.comಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ತಿಕೆಗಾಗಿಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಿ

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಲೇಖನಗಳು

 1. ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 2. S‌S‌LC ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುವುದು ಎನ್ನುವದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 3. SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 4. ಪರೀಕ್ಷೆ ಯನ್ನು ಎದುರಿಸವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 5. ಪರೀಕ್ಷೆ ಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 2013 - 14

ಬಾಗಲಕೋಟ

 1. ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ್ ಹಂಚಿನಾಳ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಯಡಹಳ್ಳಿ,ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕು ಇವರು ರಚಿಸಿದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ೩&ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿರಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

 1. H S ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್, GHS TGಹಳ್ಳಿ,ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಹಾವೇರಿ

 1. ರವಿಆಹೇರಿ ಸರ್,GHS ಕೊಣನಕೇರಿ,ಹಾವೇರಿ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳ ಮತ್ತು ಅಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು-ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 2. ರವಿಆಹೇರಿ ಸರ್, GHS ಕೊಣನಕೇರಿ,ಹಾವೇರಿ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 3. ರವಿಆಹೇರಿ ಸರ್, GHS ಕೊಣನಕೇರಿ,ಹಾವೇರಿ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೌರನೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 4. ರವಿಆಹೇರಿ ಸರ್, GHS ಕೊಣನಕೇರಿ,ಹಾವೇರಿ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭೂಗೋಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಕೊಪ್ಪಳ

 1. ರಮೇಶ್ ಹುನಗುಂದ ಸರ್,GHS ಸಂಗನಾಳ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಎರಡು ಅಂಕಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 2. ಭೀಮಪ್ಪ ಸವಳಗಿ ಸರ್, GHS Muster-Anjuri Camp, Gangavathi,ಕೊಪ್ಪಳ್ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಲು

ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

 1. ಭೀಮಪ್ಪ ಸವಳಗಿ ಸರ್,GHS ಮುಷ್ಟೂರು ಅಂಜೂರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್,ಗಂಗಾವತಿ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಪ್ರಹಲಾದ ಸರ್, GHS ಯಳಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಉಡುಪಿ

ಮಹಾಭಲೇಶ್ವರ್ ಭಗ್ವತ್ ಸರ್ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ೨೦೧೪ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗಿನ JPG ಲಿಂಕನ್ನು ಬಳಸಲು

 1. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 2. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 3. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 4. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 5. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 6. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 7. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 8. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 9. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 10. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 11. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 12. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 13. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 14. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 15. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:2012-13

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:2011-12

 1. ರವಿಆಹೇರಿ ಸರ್, GHS ಕೊಣನಕೇರಿ,ಹಾವೇರಿ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 2. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸ.ಪ.ಪೂ.ಕಾಲೇಜು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಈ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 3. 8th and 9th standard question paper