ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

‌ಸಮಾಜವಿಜ್ನ್ಞಾನ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು


8ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾದರಿಗಳು

ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್ ಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:2013 - 14

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

ಮಹದೇವಪ್ಪ ಕುಂದರಗಿ ಸರ್,GHS ಅವಥಿ,ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 2012 - 13

ಹಾವೇರಿ

 1. ರವಿ ಆಹೇರಿ ಸರ್,GHS ಕೊಣನಕೇರಿ,ಹಾವೇರಿ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 8th 2ನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು - ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

9ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾದರಿಗಳು

H S ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್, GHS TGಹಳ್ಳಿ,ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಠ ಯೋನೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್ ಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:2013 - 14

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:2012 - 13

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು

 1. ಬಸವರಾಜ್ ನಾಯಕ್ ಸರ್,GHS ಬಗ್ಗವಲ್ಲಿ,ತರೀಕೆರೆ,ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು

ಕೊಪ್ಪಳ

 1. ಭೀಮಪ್ಪ ಸಾವಳಗಿ ಸರ್,GHS ಮುಸ್ಟೂರು ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲುಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಹಾವೇರಿ

 1. ರವಿಆಹೇರಿ ಸರ್,GHS ಕೊಣನಕೇರಿ,ಹಾವೇರಿ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ 9th 2ನೇ ಸಂಕಲನಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು - ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಹಳೆಯ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

 1. 2011 ನೇ ವರ್ಷದ, ರಾಜ ಶೇಖರ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಸರ್, GHS Awaradi, Gokak taluk ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಪರಿಹರಿಸಿದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ದಯಮಾಡಿ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿದ್ದರೆ , ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ.

ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್ ಗಳು

 1. ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 2. ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 3. ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 4. ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 5. ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 6. ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 7. ಸುನೀಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ರವರು,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 8. ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ ರವರು ಸರ್,ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ Website with Question Paper ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 9. ಮಹಾಭಲೇಶ್ವರ್ ಭಾಗ್ವತ್ ಉಡುಪಿ,ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ exams24x7.com ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
 10. ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ E‍xam೨೪.comಇವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ತಿಕೆಗಾಗಿಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿರಿ

ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಲೇಖನಗಳು

 1. ಪರೀಕ್ಷೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೇಹ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಲೇಖನವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 2. S‌S‌LC ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಎದುರಿಸುವುದು ಎನ್ನುವದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 3. SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲವೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 4. ಪರೀಕ್ಷೆ ಯನ್ನು ಎದುರಿಸವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಹಂತಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 5. ಪರೀಕ್ಷೆ ಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು

==ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು 2013 - 14

ಬಾಗಲಕೋಟ

 1. ಶ್ರೀ ಅರ್ಜುನ್ ಹಂಚಿನಾಳ ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಯಡಹಳ್ಳಿ,ಬೀಳಗಿ ತಾಲೂಕು ಇವರು ರಚಿಸಿದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ೩&ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿರಿ

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ

 1. H S ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್, GHS TGಹಳ್ಳಿ,ದಾವಣಗೆರೆ ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಹಾವೇರಿ

 1. ರವಿಆಹೇರಿ ಸರ್,GHS ಕೊಣನಕೇರಿ,ಹಾವೇರಿ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಧ್ಯಾಯವಾರು ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಗಳ ಮತ್ತು ಅಂಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು-ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 2. ರವಿಆಹೇರಿ ಸರ್, GHS ಕೊಣನಕೇರಿ,ಹಾವೇರಿ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 3. ರವಿಆಹೇರಿ ಸರ್, GHS ಕೊಣನಕೇರಿ,ಹಾವೇರಿ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೌರನೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 4. ರವಿಆಹೇರಿ ಸರ್, GHS ಕೊಣನಕೇರಿ,ಹಾವೇರಿ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಭೂಗೋಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಕೊಪ್ಪಳ

 1. ರಮೇಶ್ ಹುನಗುಂದ ಸರ್,GHS ಸಂಗನಾಳ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಎರಡು ಅಂಕಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 2. ಭೀಮಪ್ಪ ಸವಳಗಿ ಸರ್, GHS Muster-Anjuri Camp, Gangavathi,ಕೊಪ್ಪಳ್ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನುವೀಕ್ಷಿಸಲು

ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

 1. ಭೀಮಪ್ಪ ಸವಳಗಿ ಸರ್,GHS ಮುಷ್ಟೂರು ಅಂಜೂರಿ ಕ್ಯಾಂಪ್,ಗಂಗಾವತಿ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು

ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಪ್ರಹಲಾದ ಸರ್, GHS ಯಳಗೊಂಡಹಳ್ಳಿ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

ಉಡುಪಿ

ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತಾ ಪರೀಕ್ಷೆ ಫೆಬ್ರುವರಿ ೨೦೧೪ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಲಿಂಕ್ ಬಳಸಿರಿ.ಜೆ.ಪಿ.ಇ.ಜಿ ಫೊರ್ಮಾಟ್ ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರಿ.

File:Scanned Document.jpg

File:Scanned Document-2.jpg

File:Scanned Document-3.jpg

File:Scanned Document-4.jpg

File:Scanned Document-5.jpg

File:Scanned Document-6.jpg

File:Scanned Document-7.jpg

File:Scanned Document-8.jpg

File:Scanned Document-9.jpg

File:Scanned Document-10.jpg

File:Scanned Document-11.jpg

File:Scanned Document-12.jpg

File:Scanned Document-14.jpg

File:Scanned Document-15.jpg

File:Scanned Document5.jpg

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:2012-13

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:2011-12

 1. ರವಿಆಹೇರಿ ಸರ್, GHS ಕೊಣನಕೇರಿ,ಹಾವೇರಿ ರವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ