ಸೇತುಬಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಸೇತುಬಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯ-೩ ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲಿಕಾ ಸಮುದಾಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ೨ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ಅನುಭವ ಅದರಲ್ಲಿ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕಂಡುಕೊಂಡ ಪರಿಹಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಾವು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಿಸುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಕ್ಕಳು ೮ ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಬರುವಾಗ, ೮ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಸೇತುಬಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಂತರವು ೮ನೇ ತರಗತಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಪಡೆದಿಲ್ಲದಿರಬುಹುದು, ಅವರಿಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತರಗತಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ವಲಯದ ೩ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಲಿಕಾ ಸಮೂದಾಯದ ೨ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವಾರ ಒಂದು ದಿನ ಶಾಲೆಯ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.,ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ೮ ನೇ ತರಗತಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಆ ತರಗತಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಂತೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಂತೆ ಮಕ್ಕಳು ವಿವಿಧ ಕಲಿಕಾ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲಾರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೋಧನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕಾರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಪೂರ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸಿದ ಸಾಮಾಗ್ರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ೩ ಗುಂಪುಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಮೊದಲನೆ ಗುಂಪಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಗುಂಪು ೨ ಕ್ಕೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಗುಂಪು ೩ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವರ್ಣಮಾಲೆ, ಗುಣಿತಾಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತುಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪರಿಹಾರ ಬೋಧನೆಯ ಟಿಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಓದಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಗುಂಪು-೩ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಗುಂಪು ೩ ರಲ್ಲಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಯ ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವರಿಗೆ ಕಲಿಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇವರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೆಂದರೆ ವರ್ಣಮಾಲೆ ಓದುವುದು ಮತ್ತು ಬರೆಯುವುದು, ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಪದಗಳ ರಚನೆ, ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಪದಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು. ಪ್ರತೀ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪದ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು. ಗುಣಿತಾಕ್ಷರದ ಮತ್ತು ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು.

 1. ಗುಂಪು ೩ ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
 2. ವರ್ಣಮಾಲೆ ಕಾರ್ಡ
 3. ಅಭ್ಯಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ
 4. ಚಿತ್ರ ಸಹಿತ ಅಭ್ಯಾಸ ಪತ್ರಿಕೆ
 5. ಬದಲಾದ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ
 6. Unnamed.jpgPicture-sequence-5.pngPicture-sequence-9.png
 7. Padabanda.png

ಗುಂಪು-೨ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಗುಂಪು ೨ ರಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಬಂಧ ಲೇಖನ, ನಾಟಕ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆಯ ರಚನೆ, ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಸಗನ್ನಡ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವುದು.

ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು : ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಥೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು. ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಕಥೆ ರಚನೆ: ಮಾಡುವುದು. ಕವನ ಮತ್ತು ಕಥೆ ರಚನೆ: ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಕವನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

 1. ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
 2. ಚಿತ್ರಸರಣಿಚಿತ್ರ ಸರಣಿಯ ಜೊತೆ ಚಿತ್ರ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಭಂಧಿಸಿದ ವೀಡೀಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.
  1. - ಚಿತ್ರ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುವುದು
  2. ಚಿತ್ರ ಕಥೆಯ ರಚನೆ
 3. ಜೋಡಿಪದಗಳು
 4. ಅಕ್ಷರಪಟ ಚಟುವಟಿಕೆ
 5. Screenshot from 2015-04-17 16-29-42.png
 6. ಅದಲು ಬದಲು.png
 7. ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಗುರ್ತಿಸಿ.png
 8. ಅ‍ಕ್ಷರ ದೋಷ ಸರಿಪಡಿಸಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ

ಗುಂಪು-೧ರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಗುಂಪು ೧ ರಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುಂಪು ೩ ರಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವಂತೆ ತಿಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಗುಂಪು ೧ ರಲ್ಲಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರಿಯಾಶಿಲರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು.ಮಕ್ಕಳು ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುವರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಇರುವುದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಬಂಧ ರಚನೆ, ನಾಟಕ ಪರಿಕಲ್ಪನಾ ನಕ್ಷೆಯ ರಚನೆ, ಹಳೆಗನ್ನಡದಲ್ಲಿರುವ ಪದಗಳನ್ನು ಹೊಸಗನ್ನಡ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಬರೆಯುವುದು. ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬರವಣಿಗೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು : ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಕಥೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು. ಪದಗಳ ಮೂಲಕ ಕಥೆ ರಚನೆ ಮಾಡುವುದು, ಕವನ ಮತ್ತು ಕಥೆ ರಚನೆ, ಮಕ್ಕಳು ತಾವು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಕಥೆ ಮತ್ತು ಕವನಗಳನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಲು ತಿಳಿಸುವುದು.

 1. ಗಾದೆಗಳು
 2. ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು
 3. ಚಿತ್ರಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಗುರುತಿಸಿ