ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೋನಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search
View in English

ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ

ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಮುಕ್ತವಲ್ಲದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನದ ವೀಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಿಸಿ

ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳ ವೀಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಿಸಿ


ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೋನಗಳ ಪರಿಚಯ ಹಾಗೂ ಕೋನ ಮತ್ತು ಕೋನಗಳ ವಿಧಗಳು ವೀಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಿಸಿ


ಕಲಿಕೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು

  1. ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ರೇಖಾಖಂಡಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ
  2. ಕೋನಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು
  3. ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಓರೆಯಾದ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸುವುದು
  4. ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಜೋಡಿ ಕೋನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ೧: ಕೋನಗಳು

ಕೋನವು ಎರಡು ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಆಕೃತಿಯಾಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಕೋನದ ಬಾಹುಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತ್ಯಬಿಂದುವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಕೋನದ ಶೃಂಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಕಿರಣಗಳಿಂದ ರೂಪುಗೊಂಡ ಕೋನಗಳು ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಈ ಸಮತಲವು ಯೂಕ್ಲಿಡಿಯನ್ ಸಮತಲವಾಗಿರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೋನಗಳನ್ನು ಕೋನದ ಗಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು.

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಕಾಗದ ಮಡಿಸುವ ಚಟುವಟಿಕೆ

ಕೋನದ ರಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ

ಬಾಹುಗಳ ಉದ್ದವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಒಂದು ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಸೇರುವ ಸಾಪೇಕ್ಷ ಬಾಗುವಿಕೆಯ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಶಿಷ್ಟ ಕೋನ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಣೆಯ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಕೋನಗಳ ವಿಧಗಳು

ನಾವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೋನಗಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತೇವೆ: ಲಂಬ ಕೋನಗಳು, ಲಘು ಕೋನಗಳು,ಅಧಿಕ ಕೋನಗಳು, ಸರಳ ಕೋನಗಳು, ಸರಳಾಧಿಕ/ವಿಶಾಲ ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಕೋನ.

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ೨: ಜೋಡಿ ಕೋನಗಳು

ಜ್ಯಾಮಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಜೋಡಿ ಕೋನಗಳು ವಿಶೇಷ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು. ಕೆಲ ಉದಾಹರಣೆಗಳೆಂದರೆ ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು, ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳು, ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು, ಪರ್ಯಾಯ ಆಂತರಿಕ ಕೋನಗಳು, ಪರ್ಯಾಯ ಬಾಹ್ಯ ಕೋನಗಳು, ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು.

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು

ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೃಂಗ ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಾಹುವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎರಡು ಕೋನಗಳಾಗಿವೆ. ಕೋನದ ಶೃಂಗವು ಕೋನಗಳ ಬಾಹುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಕಿರಣಗಳ ಅಂತ್ಯ ಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.

ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು

ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತವು ೯೦° ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳು ಪೂರಕ ಕೋನಗಳು. ಲಂಬ ಕೋನವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಾಗ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ.

ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳು

ಎರಡು ಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತವು ೧೮೦° ಇದ್ದರೆ ಅವುಗಳು ಪರಿಪೂರಕ ಕೋನಗಳು. ಸರಳ ರೇಖೆಯ ಒಂದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೋನಗಳು ಉಂಟಾದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಕರಣವಾಗಿದೆ.

ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನ

ಎರಡು ಸರಳ ರೇಖೆಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಛೇದಿಸಿದಾಗ ನಾಲ್ಕು ಕೋನಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಛೇದಕ ಬಿಂದುವಿನ ಎದುರು ಬಾಹುಗಳಲ್ಲಿ ರೊಪುಗೊಳ್ಳುವ ಜೋಡಿ ಕೋನಗಳು ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ಸರಳಯುಗ್ಮ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ೧- ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಿರಣವು ನಿಂತಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ೧೮೦°

ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಬಾಹುಗಳು ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಕಿರಣಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವ ಕೋನಗಳು ಸರಳಯುಗ್ಮ ಕೋನಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸರಳರೇಖೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಿರಣವು ನಿಂತಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ೧೮೦° ಇದು ಸರಳಯುಗ್ಮ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ೧ ರ ಪ್ರಮೇಯವಾಗಿದೆ.

ಸರಳಯುಗ್ಮ ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ೨

ಎರಡು ಪಾರ್ಶ್ವಕೋನಗಳ ಮೊತ್ತ ೧೮೦°ಆದರೆ,ಆ ಕೋನಗಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲದ ಬಾಹುಗಳು ಸರಳರೇಖೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ೩ : ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು

ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು ಸಮತಲದಲ್ಲಿರುವ ರೇಖೆಗಳು, ಅವು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಛೇಧಿಸದ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಶಿಸದ ಸಮತಲದಲ್ಲಿನ ಎರಡು ರೇಖೆಗಳು ಸಮಾಂತರವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದು

ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೇಖೆಗಳು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಿಂದುಗಳ ನಡುವಿನ ಲಂಬದೂರವು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ಛೇದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೋನಗಳು

ಎರಡು ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಒಂದು ಛೇದಕವು ಛೇದಿಸಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಕೋನಗಳು, ಅನುರೂಪ ಕೋನಗಳು , ಮೈತ್ರಿ ಕೋನಗಳು ಮತ್ತು ಶೃಂಗಾಭಿಮುಖ ಕೋನಗಳು.

ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳು ಮತ್ತು ಉಂಟಾದ ಕೋನಗಳ ಅಳತೆಗಳು

ಅನೇಕ ಸಮಾಂತರ ರೇಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಕೋನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಜಿಯೋಜಿಬ್ರಾ ಚಿತ್ರಣದೊಂದಿಗೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.