ಗಣಿತ: ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

From ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಕ್ತ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು
Jump to navigation Jump to search

ಗಣಿತ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ

ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಲು

ಅನೇಕ STF ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ . .

8ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾದರಿಗಳು

ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್ ಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:2013 - 14

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:2012 - 13

9ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾದರಿಗಳು

ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್ ಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:2013 - 14

 1. ಗಿರೀಶ್,ಸಹಶಿಕ್ಷಕರು, GHS ಜೆ.ಸಿ.ಪುರ ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 2. ಸೈದಾ ಇಶರತ್ GHS ಯಡಿಯೂರು ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

10ನೇ ತರಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಗಣಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿದ್ಧತೆಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಉಡುಪಿ

ಗಣೇಶ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾಳಾವರ, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

SSLC14-MCQ_Obj1.odt SSLC14-MCQ_Obj2.odt SSLC14-MCQ_Obj3.odt SSLC14-MCQ_Obj4.odt

SSLC14-MCQ_Obj5.odt SSLC14-MCQ_Obj6.odt SSLC14-MCQ_Obj7.odt SSLC14-MCQ_Obj8.odt

SSLC14-MCQ_Obj9.odt SSLC14-MCQ_Obj10.odt SSLC14-MCQ_Obj11.odt SSLC14-MCQ_Obj12.odt

SSLC14-MCQ_Obj13.odt SSLC14-MCQ_Obj14.odt SSLC14-MCQ_Obj15.odt SSLC14-MCQ_Obj16.odt

SSLC14-MCQ_Obj17.odt SSLC14-MCQ_Obj18.odt SSLC14-MCQ_Obj19.odt SSLC14-MCQ_Obj20.odt

SSLC14-MCQ_Obj1.pdf SSLC14-MCQ_Obj2.pdf SSLC14-MCQ_Obj3.pdf SSLC14-MCQ_Obj4.pdf SSLC14-MCQ_Obj5.pdf SSLC14-MCQ_Obj6.pdf SSLC14-MCQ_Obj7.pdf SSLC14-MCQ_Obj8.pdf SSLC14-MCQ_Obj9.pdf SSLC14-MCQ_Obj10.pdf SSLC14-MCQ_Obj11.pdf SSLC14-MCQ_Obj12.pdf SSLC14-MCQ_Obj13.pdf SSLC14-MCQ_Obj14.pdf SSLC14-MCQ_Obj15.pdf SSLC14-MCQ_Obj16.pdf SSLC14-MCQ_Obj17.pdf SSLC14-MCQ_Obj18.pdf SSLC14-MCQ_Obj19.pdf SSLC14-MCQ_Obj20.pdf


ಎರಡು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

2M_QP-1.odt 2M_Qp-2.odt 2M_Qp-3.odt 2M_QP-4.odt 2M_QP-5.odt

2-marks_QP-1.pdf 2-marks_QP-2.pdf 2-marks_QP-3.pdf 2-marks_QP-4.pdf


ನಾಲ್ಕು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

4_marks_QP-1.odt 4_marks_QP-2.odt 4_marks_QP-3.odt 4_marks_QP-4.odt 4_marks_QP-5.odt

4_marks_QP-1.pdf 4_marks_QP-2.pdf 4_marks_QP-3.pdf 4_marks_QP-4.pdf 4-marks_QP-5.pdf

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

ಯಾಕೂಬ್ ಕೊಯ್ಯೂರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ನಡ, ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು


Old SSLC papers

 1. ತಾರನಾಥ್ GPUC ಬೆಲ್ತಂಗಡಿ.ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 2. ಸು ನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 3. ಸು ನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 4. ರಾಜಶೇಖರ್ ಬಾಗೇವಾಡಿ GHS ಅರವಡಿ ಬೆಳಗಾಂ ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 5. ಸುನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 6. ಸುನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 7. ಸುನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 8. ಸುನಿಲ್ ಕೃಷ್ಣಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 9. ಹಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳುDSERT ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ
 1. ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ.ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಕೆ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 2. ಕೆ.ಎಸ್.ಇ.ಇ.ಬಿ.ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಕೆಯ ಉತ್ತರ ಕೀಲಿ ಕೈ ನೋಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
 3. ಗಣಿತದ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆಯಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Solved SSLC papers

ಸಿ.ಸಿ.ಇ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾದರಿಗಳು

ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಸರ್ ಸಹ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಕಲವರ ಕುಂದಾಪೂರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೇಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡಲು ಈ ಲಿಂಕನ್ನು ಒತ್ತಿ

ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್ ಗಳು

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:2013-14

ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು:2012-13

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

Practice Question Papers sent by Siddaram Biradar, GHS Janamatti, Bilagi Taluk

 1. Mathematics paper in Kannada can be downloaded from here.
 2. Mathematics paper in English can be downloaded from here.

Practice Question Papers sent by Nagaraj Deshpande, Teacher

 1. Mathematics paper in English can be downloaded from here.

ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

 1. Mathematics Unit Tests from GHS Thippagondanahalli Unit-Test

ಬೀದರ್

Practice Question Papers sent by Ramesh Patil, GHS Koudiyal, Basavakalyan Taluk
Mathematics sample paper can be downloaded from here.

ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ

Mathematics Model Papers sent by Tharanath Achar, GPUC, Belthangady

 1. Question paper image can be downloaded from here. Part-1 Part-2

ಗುಲ್ಬರ್ಗ

Contributed by GV Sadanand Kumar, Sri Malkappa Halked GHS, Yadaga, Sedam Taluk

 1. Important Questions for Class X can be downloaded from here

ಹಾಸನ್

Contributed by Chaluvanarayanaswamy, GHS Bagur, Channarayapatna Taluk

 1. Model questions for Class 10 mathematics can be downloaded from Here

ಕೋಲಾರ

Mathematics Model Papers sent by Channakesh Reddy, GHS Kolar

 1. Question paper in Kannada can be downloaded from here.
 2. Question paper in English can be downloaded from here.
 3. Question paper in English can be downloaded from here.
 4. Question paper in Kannada can be downloaded from here.

ಯಾದಗಿರಿ

Model Question Paper ಕನ್ನಡ and English ಯಾದಗಿರಿ ಶಿಕ್ಷಕರು

 1. ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು Model-Paper

ಉಡುಪಿ

question paper

ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಹೊಳ್ಳ ಸರ್ ಶ್ರೀನಿಕೇತನ ಪ್ರೌಢ ಶಾಲೆ ಮಟಪಡ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಜಿ// ಉಡುಪಿ ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ದತೆ ಪರಿಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಶ್ನೇ ಪತ್ರಿಯನ್ನು ನೋಡಲು [ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ]
ಗಣೇಶ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾಳಾವರ ಕುಂದಾಪುರ ಉಡುಪಿ ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ : [ಇಲ್ಲಿ ಒತ್ತಿ]

ಪ್ರೇರಣಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಗಳು

ಎಸ್.ಎಸ್.ಎಲ್.ಸಿ ಸ್ವಯಂಕಲಿಕೆ : ಗಣೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಗಣಿತ ಶಿಕ್ಷಕರು ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾಳಾವರ. ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು,ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ.

 1. ಗಣಗಳು
 2. ಶ್ರೇಢಿಗಳು
 3. ಕರಣಿಗಳು
 4. ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು
 5. ವೃತ್ತಗಳು

ಸೇತುಬಂಧ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು

 1. 8 ನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಸೇತುಬಂಧ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ :click here
 2. 9 ನೇ ತರಗತಿಯ ಗಣಿತ ಸೇತುಬಂಧ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ :click here

ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಗಣಿತ ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ (2015-17)

ಗಣೇಶ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸರಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ ಕಾಳಾವರ, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಇವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ

ಪ್ರಶ್ನಾ ಪತ್ರಿಕೆ ವಿಶ್ಲೇಶಣೆ.ods